Over stichting Argus A15

Bewonersbelangenbehartiging rond planning en aanleg A15

Op 4 januari 2008 is de stichting Argus A15 in Zevenaar opgericht door bewoners van de westelijke Zevenaarse wijken Roodwilligen, Heerenmäten en Methen. De naam Argus A15 geeft aan dat de oprichters kritisch en actief de ontwikkelingen rond de doortrekking van de A15 volgen en in het bijzonder de mogelijke aanleg tussen Duiven en Zevenaar. De (argus-)vlinder in het logo symboliseert het gevaar van aantasting van de leefomgeving.

De stichting heeft zich als doel gesteld om de leefbaarheid en de kwaliteit van de leefomgeving voor de bewoners van Zevenaar te behouden bij de doortrekking van de A15 tussen Duiven en Zevenaar en alle gevolgen daarvan, door zoveel mogelijk invloed uit te oefenen op tracékeuze, inpassing en noodzakelijke voorzieningen.

Het standpunt van Argus A15 is echter, dat eerst de bestaande wegen (de A50, de A12 en de N325/A325) dienen te worden uitgebreid met meerdere rijstroken, de Betuweroute naar capaciteit benut wordt en dat het openbaar vervoer in de regio geoptimaliseerd wordt, alvorens sprake kan zijn van een doortrekking van de A15!

De stichting beschouwt de informatie naar de bewoners toe als één van haar speerpunten en zal er ook bij de overheden op aandringen hier de nodige aandacht aan te besteden!
Verder zal de stichting in woord en daad haar uitgangspunten uitdragen en verdedigen bij alle instanties die bij de plannen over de eventuele doortrekking van de A15 en de gevolgen daarvan zijn betrokken: gemeenten, stadsregio Arnhem Nijmegen, provincie Gelderland en ministerie.

Stichting Argus A15 Zevenaar staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 09178281.

Als stichting hebben wij geen betalende leden. Onkosten worden gedekt door vrijwillige financiële bijdragen.
Rabobank rekeningnummer 89.88.63.341 ten name van Stichting Argus A15, Zevenaar.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter Theo van Alst
Secretaris Hans Sluiter
Penningmeester
Bestuurslid Arjen Wintersen

Krijg ik last van de A15?

Volg ons op: Volg ons op Twitter

Hulp gezocht

Stichting Argus A15
Contact:
info@argus-a15.nl