Opinie

Wel duur, niet duurzaam

Hoera! Eindelijk is er een akkoord bereikt over de financiering van de doortrekking van de A15 naar de A12. Minister Schultz is zeer verheugd om samen met de regio aan de slag te gaan want de A15 is voor Nederland een zeer belangrijke achterlandverbinding. Nog verheugder zal zij zijn, dat deze rijksweg voor een groot deel door de provincie betaald gaat worden: wat een koopje!
Onze gedeputeerde Conny Bieze is ook heel blij want economie en bereikbaarheid krijgen een enorme impuls, en daar hadden we al heel lang veel behoefte aan. Wat een bof dat we juist nu, in de huidige crisis zo'n mooi project mogen aanleggen. Nu komen we tenminste niet in de verleiding nogmaals een dure vergissing te begaan door er een tunnel onder het Pannerdensch Kanaal in te verwerken. Nee, voor dat geld krijgen we een mooie brug die zeker niet misstaat in ons "Hollands" landschap en een halfverdiepte ligging tussen Duiven en Zevenaar. Volgens de minister is er toch niet veel verschil tussen een brug of een tunnel...
In de Gebiedsvisie werd een verdiepte ligging geëist, en nog wel meer keiharde voorwaarden, maar de tegenstribbelende gemeenten zijn vast wel te paaien met een aansluiting links en/of rechts, toezeggingen over bedrijfsterreinen en andere mooie kansen die zo'n weg nou eenmaal biedt. Of niet?
Een en ander gaat alleen door onder voorwaarde van goedkeuring van Provinciale Staten. Nou, dat zit vast wel goed want in verloop van tijd zijn steeds meer partijstandpunten bijgesteld. De D66, ChristenUnie en GroenLinks waren altijd tegen een brug, D66 en CDA waren faliekant tegen tol. Hoe denken zij er nu over?

À propos: zo'n € 282 miljoen moet uit de tolheffing komen, dat is € 20 miljoen meer dan eerder afgesproken. Bij tegenvallende tolopbrengsten - veel mensen hebben al laten weten geen tol te gaan betalen maar nog liever om te rijden - delen rijk en provincie de kosten daarvan, waarbij de provincie dat doet voor een maximum bedrag van € 60 mln. En zo betalen ook de omrijders indirect toch.
Maar daar moeten we ons maar niet druk over maken. Want de tol voor een snelweg door ons woongebied betalen we sowieso allemaal. Dus ga maar rustig slapen en morgen gezond weer op, nu kan het nog.

Francis Bax
Zevenaar


A15: snel of goed? Of niet?

Door Francis Bax

De Gelderlander weet zijn koppen wel te kiezen: "Beslis snel over de A15" (4 mei), "Crisissfeer rond langere A15" (11 mei) en "Einde A15" (12 mei). Terwijl er eigenlijk niets nieuws te melden valt.
In het artikel van 4 mei werd gesteld dat inwoners van het gebied vooral behoefte hebben aan duidelijkheid en een snel besluit: dat is slechts ten dele waar. Uit de recente bijeenkomsten is vooral gebleken dat de inwoners een tunnel willen en zeer bezorgd zijn over aantasting van de leefbaarheid. Dat nu die onzekerheid onder inwoners naar voren wordt geschoven, komt omdat het Projectbureau ViA15 zich dit blijkbaar nooit gerealiseerd had en het daarom verrassend vond.

750 Miljoen euro is het budget dat afgesproken is in het Convenanten Overleg, waarvan zo'n 200 miljoen besteed moet worden aan de verbreding van het wegvak Ede-Grijsoord. Er is dus maar 550 miljoen beschikbaar voor de doortrekking van de A15, waarvan 262,5 opgebracht moet worden door de gebruikers door middel van enige vorm van beprijzing. En dat is ook een uiterst onzekere factor nu het rekeningrijden afgeblazen is. De gemeenten Duiven en Zevenaar stellen in hun Gebiedsvisie "keiharde voorwaarden" aan de inpassing van de weg. Dus al ver voor de kredietcrisis zijn tol eiste, was de financiële onderbouwing uiterst mager.

Dit weten de bewoners van het gebied natuurlijk al lang. Hoewel ons vanaf het begin is voorgehouden dat het doortrekken van de A15 vooral het nationale belang dient, had dit voor het Rijk geen enkele prioriteit. Het wordt door provincie en Stadsregio doorgedrukt vanwege de regionale economische ambities. Aanvankelijk werd gesteld dat de A15 nodig was voor het doorgaande verkeer van de Randstad naar Duitsland. Vervolgens moest de doortrekking bijdragen aan een robuuster wegennet vanwege de drukte op de wegen. Nu blijkt dat die doortrekking een voorwaarde is voor verdere uitbreiding van de bebouwing in de Stadsregio. En dus extra verkeersdrukte!

Als de Statenleden van PvdA en CU nu roepen dat Eurlings aan deze "ambitie van het Rijk" zelf meer moet bijbetalen, vraag ik mij af waar zij de afgelopen jaren hebben gezeten. Feit is dat de ambitie van de Stadsregio om hier een Randstad Oost te ontwikkelen (met aan het hoofd "burgemeester in oorlogstijd" Jaap Modder) aan de basis ligt van de wens om de A15 door te trekken. Feit is ook dat een goede inpassing van zo'n weg nu eenmaal veel geld kost.

Het grote risico voor de inwoners van Duiven en Zevenaar is dat, als nu de knoop snel wordt doorgehakt ("U wilt toch snel duidelijkheid?"), er met te weinig geld een ramp door het gebied wordt aangelegd waarvan zij tot in lengte van dagen de (ongetwijfeld toenemende) overlast zullen ervaren. De belangengroepen pleiten dan ook voor zorgvuldig onderbouwde overwegingen boven (te) snelle besluitvorming. We volgen gewoon de procedure MER en gaan niet op voorhand al standpunten innemen over bruggen en tunnels. En ook de bestuurders moeten zich houden aan hun eigen regelgeving.
En als de keuze is: A15 met brug of geen A15, heb ik die keuze snel gemaakt. Want wat je nu opoffert aan natuur en landschap, leefbaarheid en welzijn ten behoeve van de vooruitgang en welvaart, krijg je nooit meer terug.

Francis Bax
secretaris Stichting ArgusA15, Zevenaar


Gerommel in de gebiedsvisie A15-A12

Door Philip van Zuilekom & Francis Bax

Op 26 maart van dit jaar (2008) is de gemeenteraad van Zevenaar, na een moeizaam proces, akkoord gegaan met een gezamenlijke gebiedsvisie van Duiven en Zevenaar, waarin onder andere het tracé van de door te trekken A15 is opgenomen. Deze gebiedsvisie zou ingebracht worden in de gebiedsvisie van de Stadsregio Arnhem Nijmegen (Gebiedsvisie A15-A12). Daarbij sprak de gemeenteraad van Zevenaar geen voorkeur uit voor een west-, midden- of oostvariant, dit in tegenstelling tot Duiven (sprak zich uit voor een tracé "zo ver mogelijk van mijn bed" en dus zo dicht mogelijk tegen de westrand van Zevenaar aan).
Verantwoordelijk voor de uitvoering van dit besluit naar de Stadsregio toe was de wethouder van verkeer de heer Nijland van Zevenaar.
Tot verbazing van allen die de besluitvorming gevolgd hebben, was van het besluit van de raad van Zevenaar in de gebiedsvisie van de Stadsregio, uitgekomen op 10 april jongsleden, niets terug te vinden. In tegendeel: herhaaldelijk werd de voorkeur voor de oostvariant tussen Duiven en Zevenaar door de stadsregio uitgesproken. Dit nu was reden voor Argus A15 om direct op deze "misser" te reageren bij de betrokken wethouder en raadsleden. Pas op 29 mei jongsleden (49 dagen na publicatie van de Gebiedsvisie A15-A12 door de Stadsregio) werd voor het eerst schriftelijk gereageerd door het gemeentebestuur van Zevenaar en dit herhaalde zich in een brief van 14 juni.
In een reactie van de Stadsregio op 18 juni werden de tekstvoorstellen van Zevenaar goedgekeurd.
Echter, in de Gebiedsvisie A15-A12 is op een aantal plaatsen de zogenaamde voorkeur voor de oostvariant blijven staan. Tijdens de commissievergadering van 18 juni heeft Argus A15 de commissieleden daarop geattendeerd, echter zonder resultaat. Na een persoonlijk gesprek met de commissieleden van o.a. de PvdA realiseerden zij zich dit pas. Zo staat op pagina 41 van de Gebiedsvisie A15-A12 de zin: "De gebiedsvisie Duiven-Zevenaar kiest voor de oostvariant" en op pagina 63 de zinsnede: "...de oostelijke variant als voorkeurstracé." Op 19 juni heeft Argus A15 in een e-mail alle raadsleden op de hoogte gebracht van de omissie (lees de brief ») en in een bijlage aangegeven welke tekst volgens ons aangepast dan wel verwijderd zou moeten worden.
Eerst in de raadsvergadering van Zevenaar van 25 juni werd deze blunder door een motie van de fractie van de PvdA "rechtgezet". Ten aanzien van dit onderwerp is een amendement aangenomen dat naar het college van bestuur van de Stadsregioraad gestuurd moest worden zodat elke voorkeur voor een oostvariant zou worden geschrapt.
De in het amendement voorgestelde tekstwijzigingen zijn echter NIET door de Stadsregioraad overgenomen: "Bij de behandeling van het agendapunt werd snel duidelijk dat het college van bestuur van de Stadsregioraad het amendement niet ondersteunt en het voorstel aan Zevenaar deed om de oorspronkelijke tekst te handhaven. Als reactie hierop heb ik het amendement ingetrokken om zodoende de al door u ingestemde voorstellen gestand te doen. In onze tekstvoorstellen is duidelijk het raadsbesluit van de gemeente Zevenaar opgenomen. Naar mijn mening is dit een betere weergave dan de oorspronkelijke tekst.
Ondanks het feit dat ik niet het gewenste resultaat van de ingediende motie heb kunnen bereiken mogen we naar mijn mening tevreden zijn met het bereikte eindresultaat.
", aldus de wethouder in zijn brief aan de gemeenteraad.
Met andere woorden, in de Gebiedsvisie A15-A12 staat ons inziens nu tegenstrijdige informatie over het standpunt van de gemeente Zevenaar aangaande de oostvariant.

Wat ons nog het meest verwondert in deze hele gang van zaken is de traagheid en de onzorgvuldigheid, waarmee zowel het gemeentebestuur als de gemeenteraad van Zevenaar deze zaak voor het voetlicht heeft gebracht. Het gaat ten slotte wel om het woongenot van de bewoners aan de westrand van Zevenaar (8.000-10.000 mensen).

Even op een rijtje:

26 maart Raadsbesluit t.a.v. Gebiedsvisie A15 van Duiven en Zevenaar
10 april publicatie Gebiedsvisie A15-A12 van de Stadsregio
18 april toezending van Gebiedsvisie A15-A12 aan de gemeente Zevenaar
19 mei Argus A15 spreekt met wethouder en verkeerskundigen over fouten in Gebiedsvisie A15-A12
29 mei brief van Zevenaar naar Stadsregio met wijzigingsvoorstellen
14 juni tweede brief van Zevenaar aan Stadsregio
18 juni positieve beoordeling van tekstvoorstellen van Stadsregio aan gemeente Zevenaar per mail ontvangen
inspraak door ArgusA15 bij commissievergadering over gebiedsvisie
19 juni mail van Argus A15 met wijzigingsvoorstellen Gebiedsvisie aan commissieleden
25 juni raadsvergadering over gebiedsvisie met motie van PvdA over twee punten van Argus A15
26 juni vaststelling van de Gebiedsvisie A15-A12 door Stadsregioraad zonder verwerking van de tekstwijzigingen van 25 juni

Onze conclusie:

  1. Het kost veel moeite om de gemeente Zevenaar tot het inzicht te laten komen dat zij de belangen van de bewoners met meer voortvarendheid moet behartigen en verdedigen
  2. De Stadsregio is niet gevoelig voor argumenten van de gemeente Zevenaar, terwijl daar wel door de in de Gebiedsvisie opgenomen voorkeursvariant de meeste hinder komt te liggen
  3. De Stadsregio functioneert niet als een democratisch instituut dat luistert naar bewoners of naar een gemeentebestuur, dat de bewonersbelangen probeert te behartigen.
Krijg ik last van de A15?

Volg ons op: Volg ons op Twitter

Hulp gezocht

Stichting Argus A15
Contact:
info@argus-a15.nl