Nieuwsbrief - februari 2011

2 Maart 2011 Provinciale verkiezingen

Bij de Provinciale Verkiezingen dit jaar doen in Gelderland maar liefst 14 partijen een beroep op uw steun, uw stem. Iedere partij heeft haar programma op internet staan. De een heeft alleen een tien-puntenlijst, de ander een zeer uitgebreide en onderbouwde visie.
Stichting ArgusA15 is vooral geïnteresseerd in de standpunten die gaan over het niet of wel (en dan hoe) doortrekken van de A15 van Ressen naar A12 en andere (duurzame) oplossingen voor het mobiliteitsprobleem.
We hebben de ideeën voor u op een rijtje gezet. Misschien helpt dit uw keuze te bepalen.
De volgorde is puur willekeurig. Teksten zijn geknipt en geplakt uit de programma's die op internet staan, de cursieve tekst is "eigen". Voor de volledige programma's zijn de links toegevoegd.
Veel wijsheid toegewenst op 2 maart!

PvdA

Voor de PvdA is bereikbaarheid de centrale doelstelling in het programma. Kwetsbare groepen en gebieden krijgen hierbij extra aandacht. De PvdA zet in op verdere verbeteringen van het openbaar vervoer. De PvdA wil bijvoorbeeld een concreet plan voor een snel dubbelspoor, een (light-rail) verbinding voor de Achterhoek.
Gelderland is een toegankelijke provincie met belangrijke snelwegen, spoorlijnen en rivieren. De PvdA wil dat het vervoer over spoor en water zoveel mogelijk wordt gestimuleerd.
Het doortrekken van de A15 is van groot belang voor de ontwikkeling van de stadsregio Arnhem ĖNijmegen. Voor de PvdA is een goede landschappelijke inpassing voorwaarde. Wij realiseren ons dat ook het niet doortrekken van de A15 negatief kan uitpakken voor het Gelderse landschap. De stedelijke ontwikkeling van de stadsregio zal zich dan naar buiten verplaatsen. Dat is een onwenselijke ontwikkeling die de ruimtelijke en economische samenhang van de stadsregio onder druk zet.
De bereikbaarheid van de stadsregio is een grote zorg. Door de toename van het autoverkeer en door de uitbreiding van woon- en werklocaties slibt het gebied langzaam dicht, neemt de filevorming toe en zijn maatregelen nodig. Doortrekken van de A15 richting A12 is een van de oplossingen. De PvdA blijft bereid hieraan een provinciale bijdrage te verlenen. Een goede landschappelijke inpassing is voor de PvdA voorwaarde.
http://gelderland.pvda.nl

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren pleit voor het stimuleren van milieuvriendelijker vervoer en voor het terugdringen van woon-werkverkeer. Vermindering van het vervoer en energiezuinig vervoer dienen daarom door de provincie bevorderd te worden. Om files en de uitstoot van CO2, fijnstof en andere schadelijke uitlaatgassen terug te dringen moet de provincie (deeltijd) thuiswerken stimuleren en om het goede voorbeeld te geven gaat de provincie in haar eigen organisatie Ďhet nieuwe werkení toepassen.
Voor het oplossen van knelpunten in het wegennet investeert de provincie zo veel mogelijk in openbaar vervoer, fietspaden en de veiligheid van bestaande wegen en zo min mogelijk in nieuwe wegen voor gemotoriseerd verkeer. Elektrische voertuigen zijn zuiniger en bieden betere mogelijkheden om volledig om te schakelen naar duurzame energie.

PvdD somt een lijst maatregelen op waaronder:
7.3 De A15 moet niet worden doorgetrokken naar de A12, omdat de weg dan de groene Oostelijke Betuwe en Liemers en het natuurgebied doorsnijdt.
Voor het complete verhaal kijk op www.partijvoordedieren.nl.

GroenLinks

De ruimte is schaars in het dichtbevolkte Nederland. Die ruimte moeten we goed benutten, een belangrijke taak voor de provincie. Zij beschikt over diverse wettelijke instrumenten om hiervoor te zorgen. Autoís nemen veel van onze ruimte in beslag. Vaak staan ze nog stil ook. Dat kost tijd en veroorzaakt ergernis bij mensen die in de file staan. Wij kiezen voor openbaar vervoer en de fiets om dit probleem aan te pakken. Daarnaast zijn er slimme oplossingen voor het beperken van woon-werkverkeer, zoals telewerken. Bredere wegen daarentegen leiden slechts tot bredere files.
GroenLinks wil de bestaande openbaar vervoerlijnen en -knooppunten centraal stellen bij de ruimtelijke ontwikkeling. Wij investeren niet in snelwegen waardoor er extra geld vrijkomt voor investeringen in openbaar vervoer en snelle fietspaden.

Automobilisten klagen over de vele vertragingen door files. Andere politieke partijen denken dat het aanleggen van wegen een bijdrage levert aan het oplossen van dit probleem. In werkelijkheid leidt deze maatregel meestal tot het verplaatsen van problemen en nog meer files. De files staan voor de steden en zullen daar blijven staan, ook als er meer wegen komen. We moeten andere oplossingen zoeken die beter zijn voor het milieu en minder ruimte vragen.
Het grootste deel van de dagelijkse verplaatsingen vindt plaats over minder dan 40 kilometer, dus binnen een regio. De provincie is daarom de beste overheidslaag om hier iets aan te doen. Een flink deel van de verplaatsingen bedraagt minder dan 10 kilometer, deze zijn vaak gemakkelijk met de (elektrische) fiets af te leggen. De provincie kan een hoofdrol spelen in filebestrijding door te investeren in goed openbaar vervoer en fietsvoorzieningen. Zo is het mogelijk autobewegingen in te perken.
De groei van het autoverkeer is een van de grootste bedreigingen voor natuur, milieu en ruimte. Deze groei leidt tot steeds meer files, vertragingen en ruimteproblemen, zoals de aanleg van parkeerplaatsen. Met goed openbaar vervoer en snelle en veilige fietsverbindingen bieden wij een goed alternatief voor het autogebruik.
Er komen geen nieuwe autowegen. De A15 wordt niet doorgetrokken. Als dit toch zou gebeuren, mag dat alleen met een tunnel en door goede inpassing in het landschap.
Een andere kijk op het mobiliteitsprobleem. Het hele onderbouwde verhaal op http://gelderland.groenlinks.nl.

SP

De SP is geen voorstander van nieuwe snelwegen die niets oplossen. Daarom willen wij geen aanleg van een nieuwe A18-snelweg in de Achterhoek. Ook willen wij niet de A30 doortrekken richting Almere en Tiel, en de A15 doortrekken tussen Ressen en Zevenaar. Die plannen staan al tientallen jaren op de agenda, zonder dat er ook maar een kilometer snelweg wordt aangelegd. Ze zijn ook duur: alleen al de A15 kost meer dan 1 miljard euro, waar gerekend werd op 500 miljoen euro.
De SP wil daarom dat het huidige snelwegennet wordt verbeterd. We doen ook voorstellen om enkele bestaande provinciale wegen aan te pakken. Het is beter dat de provincie meebetaalt aan oplossingen die wel haalbaar en betaalbaar zijn.
De verbreding van de A12 en de A50 moet worden uitgevoerd. De verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo is aan de orde. De provincie moet aan de slag met het opknappen van de N325 tussen knooppunt Velperbroek en Nijmegen.
http://gelderland.sp.nl.

VVD

De VVD ziet 5 kerntaken voor een slankere provincie met minder en duidelijker taken:

  1. Ruim baan voor de economie en werkgelegenheid.
  2. Ruim baan voor verkeer en vervoer.
  3. Ruim baan voor wonen en leven.
  4. Ruim baan voor een kleine provinciale organisatie.
  5. Ruim baan voor de regio.

Gelderland is in Nederland de toegangspoort naar Europa. Daarom wil de VVD investeren in wegen, zoals wegverbreding bij de A1 tussen Apeldoorn en Deventer, de doortrekking van de A15 en het doortrekken van de A18/N18. Het oplossen van regionale knelpunten is het startpunt.
De VVD is voor veilige fietsroutes voor scholieren en woon-werkverkeer. De VVD wil hiervoor investeren in gescheiden wegen voor snel en langzaam verkeer. De verlaging van 80 naar 60 kilometer kan dan vervallen. De maximum snelheid op de Pleijroute kan dan naar 100 km/uur.
Een regionaal fietsnetwerk is ook belangrijk voor de recreatie in de provincie. Zeker nu!
www.vvdgelderland.nl

CDA

Het CDA wil een provinciaal actieplan bereikbare stedelijke netwerken opstellen. Daarin moet een goede balans worden gevonden tussen fiets, openbaar vervoer, auto en vervoer over water.
Voor de verbetering van de hoofdinfrastructuur wordt de A15 tussen het knooppunt Ressen en de A12 doorgetrokken. De economie van omliggende gemeenten en Gelderland zal hiervan profiteren. Het CDA kiest voor een snelweg die tussen de kernen Duiven en Zevenaar via een verlaagde ligging goed in het landschap past. Daadkracht is nu geboden. Ofschoon een tunnelvariant landschappelijk gezien aantrekkelijk lijkt, spreekt het CDA vanuit veiligheidsoogpunt en financiŽle overwegingen zijn voorkeur uit voor een brug. Mits goed ingepast in het landschap en met beperking van de overlast voor de omgeving. Er wordt geen tolheffing toegepast om het tracť te financieren. De aanvullend benodigde middelen moeten door alle partners worden opgebracht waarbij allereerst het Rijk substantieel moet bijdragen.
Nabij de A15 moet een Railopstappunt komen, waardoor de combinatie van weg, water en spoor beter wordt.
www.cda.nl

ChristenUnie

Er moet gewerkt worden aan een gedragsverandering bij de burgers van Gelderland. Autogebruik op de korte afstand moet ontmoedigd worden. Door de auto als een vanzelfsprekend vervoermiddel te beschouwen, wordt een enorme mobiliteitsgroei in de komende jaren verwacht. Het openbaar vervoer heeft met de nieuwe aanbestedingen een impuls gekregen die in de komende jaren verder uit gekristaliseerd moet worden tot een goed vervoersalternatief voor auto. Het bedrijfsleven dient zoveel mogelijk betrokken te worden bij het investeren in het regionale openbaar vervoer. Ook de OV-fiets, aansluiting vanuit dorpskernen op het OV-railnetwerk en andere aanvullende voorzieningen op het gebied van openbaar vervoer van en naar de treinstations spelen een belangrijke rol in het vervolmaken van een goed openbaar vervoersnetwerk in de provincie.

De ChristenUnie is van mening dat doortrekken van de A15 via een ondertunnelingsvariant onder het Pannerdensch Kanaal de beste oplossing is voor de regio. Tevens levert dit de minste problemen op voor mens en natuur en draagt deze oplossing het meest bij aan het economische belang van de regio. Een meerderheid in Provinciale Staten heeft in 2006 besloten om 100 miljoen euro te reserveren voor versnelling van de aanleg van de A15. Tevens is toen ook een motie aangenomen voor ondertunneling en landschappelijke inpassing. Het doortrekken van de A15 is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van het Rijk. Als Gelderland willen we daaraan, waar het mogelijk is, onze bijdrage leveren. Voor de ChristenUnie is het van groot belang om deze 100 miljoen euro voor versneld doortrekken van de A15 in ieder geval te besteden aan de aanpak van de grootste verkeersknelpunten in de regio Arnhem-Nijmegen.
Nog veel meer over duurzaamheid en integriteit op:http://gelderland.christenunie.nl.

DPS/ Groep van Bergen

Investeren in goed, goedkoop, toegankelijk en milieuvriendelijk vervoer:

En nog meer sociale, groene en duurzame ideeŽn op: http://dpsdegroenen.web-log.nl.

D66

Door het groeiend aantal autoís en de gereden kilometers bereiken we de grenzen van ons wegennet. D66 Gelderland vindt dat hier iets aan moet gebeuren, door onder meer in te zetten op duurzame mobiliteit en het voorkomen van verplaatsing.

Duurzame mobiliteit:
Voor een duurzame samenleving is goed openbaar vervoer onontbeerlijk, zeker als mensen het openbaar vervoer daadwerkelijk als alternatief voor de auto gebruiken. De reistijden in het openbaar vervoer moeten concurrerend zijn met die van de auto. Trein en busverbindingen moeten zorgen voor een aantrekkelijk, snel, hoogfrequent en eenvoudig toegankelijk openbaar vervoer. Daar waar het passagiersaanbod gering is, moet een buurtbusverbinding ervoor zorgen dat ook de kleine kernen per openbaarvervoer bereikbaar zijn.

Voorkomen verplaatsingen:
Het grote aantal bewegingen zoals woon-werkverkeer zadelt ons op met files en vertragingen. D66 Gelderland staat voor het voorkomen van meerdere bewegingen in plaats van het aanleggen van extra infrastructuur. Daarbij wil D66 Gelderland vanzelfsprekend niemand zijn of haar bewegingsvrijheid ontzeggen, wel willen wij het aantrekkelijker en gemakkelijker maken om beweging te voorkomen door wonen, werken en recreŽren weer dicht bij elkaar brengen. Dat vermindert de behoefte aan mobiliteit. Steden, wijken, dorpen en kernen moeten meer in hun eigen behoefte gaan voorzien. Dat betekent kleinschalige economische bedrijvigheid en openbare voorzieningen in de kern. D66 Gelderland is tegen grootschalige koopcentra buiten de woongebieden. Dergelijke voorzieningen roepen immers extra bewegingen op.

Voor D66 Gelderland is aanleg van nieuwe wegen alleen acceptabel wanneer voldoende rekening gehouden wordt met de inpassing in de omgeving: de leefomgeving moet hierbij zo min mogelijk aangetast worden. Om deze reden vindt D66 Gelderland dat doortrekking van de A15 gerealiseerd dient te worden volgens de tunnelvariant.
http://d66gelderland.nl

Partij voor de Vrijheid

De Partij voor de Vrijheid is voorstander van meer asfalt zoals het doortrekken van de A15 tot A12 bij Zevenaar (tegen de file druk op A12, A50 en A73) en het omvormen van de Twenteroute (N18) tot snelweg. Landschappelijk karakter van Gelderland behouden.
Deel van budget milieu en cultuur aanwenden voor verbetering infrastructuur.

Meer over een eerlijk milieubeleid met ruim baan voor de auto op: www.pvvprovincialestaten.nl.

SGP

Geen woord over de A15 of andere specifieke knelpunten. Algemene mobiliteitsstandpunten:

Het volledige 42(!) pagina's tellende programma vindt u op: http://gelderland.sgp.nl.
Aardig: Dit programma is geschreven met lettertype ďEcoFont Vera SprangĒ dat 20% op de inkt bespaart. U kunt hiermee het milieu en inktkosten sparen. U kunt dit lettertype gratis downloaden via www.ecofont.nl en installeren. Vanzelfsprekend staat de SGP voor een duurzaam beheer van de schepping.

50PLUS

Het hier gepresenteerde programma is voorlopig en geschreven met een ander doel, namelijk Tweede Kamer verkiezingen in 2010. Dit programma is dus enigszins gedateerd, maar geeft op hoofdlijnen wel aan waar 50PLUS voor staat. Na de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 2 maart 2011 gaat de programmacommissie van 50PLUS aan het werk om een geactualiseerd programma voor de hopelijk snel komende Tweede Kamer verkiezingen op te stellen.
Een greep: Ter bestrijding van de enorme files en de bijbehorende milieuvervuiling en kapitaalverspilling krijgen huizenbezitters en huurders die dichter bij hun werk gaan wonen een korting op de overdrachtsbelasting of een vergelijkbare premie.
Het fileprobleem wordt bestreden door vernieuwde vervoerstelsels zoals de zweeftrein.
Ook het mogelijk profijt van onconventionele vervoersystemen zoals kabelbanen wordt onderzocht. Lokaal en regionaal worden proeven gedaan bij voorbeeld Amsterdam-Almere, Arnhem-Nijmegen. Het fileprobleem met de daarbij behorende CO2-uitstoot wordt ook bestreden via extra en versneld aangelegde rijstroken. Bestaande plannen worden versneld uitgevoerd.
Het rekening rijden wordt budgetneutraal ingevoerd. De lasten van autobezitters worden niet verhoogd. Degenen die veel rijden, betalen meer, wie minder rijdt betaalt minder.
Uit de provinciale speerpunten: Grotere aandacht voor verkeerssituatie Gelderland. Doortrekken A15, doortrekken A73 naar de A15, vierbaansweg Varsseveld-Enschede, onderzoek mogelijkheden openbaar vervoer via Betuwelijn. Zie: http://50pluspartij.nl.

MenS

Files oplossen en meer samenzijn.
Zijn files echt onvermijdelijk? Partij voor Mens en Spirit ziet oplossingen voor het fileprobleem. De provincie kan een belangrijke aanzet geven door stadswerkplek-projecten op te zetten in de talloze lege kantoorgebouwen. Werknemers hoeven niet elke dag te reizen als zij een prettige werkplek dichtbij huis hebben, gedeeld met werknemers van andere bedrijven. Dicht bij huis werken geeft ook de mogelijkheid zelf meer tijd te investeren in de zorg voor familie en ouders. En dat is belangrijk in een tijd van vergrijzing en krimp van de bevolking in sommige streken.
Partij voor Mens en Spirit wil geen nieuwe wegenaanleg door natuurgebieden en pleit voor verbreding van een aantal wegen, indien dit werkelijk onvermijdelijk is gezien filedruk.
Openbaar vervoer is een basisvoorziening, waar Partij voor Mens en Spirit stevig in wil investeren. Het openbaar vervoer is een overheidstaak en dient dus ook weer in handen van de overheid komen.
Er is extra spoor nodig. Onder andere de lijn Arnhem-Winterswijk is van groot belang. De verbinding via de hogesnelheidslijn met onze grootste handelspartner Duitsland dient voortvarend aangepakt te worden, want het economisch zeer belangrijke Noordrijn-Westfalen geeft dan een impuls aan de stadsregio Arnhem-Nijmegen en de zogeheten Triangle (Health Valley, Food Valley en Techno Valley).
Meer van Mens en Spirit op: www.mensenspirit.nl.

Gelderse CD

In dit ondanks eenvoudig taalgebruik moeilijk leesbare programma niets over mobiliteit.
Van de website van de Provincie komen de volgende standpunten van de GCD

Ruimte: De ruimte waarover wij beschikken is niet leefbaar. Er wonen te veel allochtonen in Gelderland. De provincie kan niet meer immigranten dragen. Immigranten kunnen niet meer worden geholpen.
Natuur: De overheid moet financieel bijdragen aan de bouw van windenergiemolens. Boeren mogen op grotere schaal landbouw bedrijven. Het natuurgebied De Veluwe moet worden uitgebreid.
Economie: De provincie moet aandeelhouder blijven. De overheid zal een aantal bedrijven wederom nationaliseren, zoals de nutssector, de Nederlandse Spoorwegen en de gezondheidszorg.

Wie geÔnteresseerd is in het10-puntenplan leze: www.geldersecentrumdemocraten.nl.

Website: www.argus-a15.nl
E-mail: info@argus-a15.nl
Bankrekening: 1418.99.069 ten name van Stichting Argus A15

Aanmelden of uitschrijven voor de e-mailnieuwsbrief »