Nieuwsbrief - nummer 4 - november 2008

Geachte belangstellende,

Er begint weer wat beweging te komen in de "A15-gelederen". De Commissie m.e.r. heeft een advies uitgebracht en er is een Notitie van ViA15 verschenen, wat voor ons aanleiding was om ˇˇk in beweging te komen.

Advies van Commissie m.e.r.

In het 11-stappenoverzicht van de procedure, dat Projectbureau ViA15 op haar website heeft gepubliceerd, zijn we aangeland bij stap 3: "Op basis van de startnotitie en de inspraakreacties brengt de Commissie voor de Milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.), een commissie van onafhankelijke milieudeskundigen, advies uit aan het bevoegd gezag over de richtlijnen. De richtlijnen zijn bedoeld om richting te geven aan de op te stellen trajectnota/MER....Het bevoegd gezag stelt vervolgens mede op basis van de inspraakreacties, het advies van de Commissie m.e.r. en de overige adviezen, de richtlijnen vast voor het opstellen van de trajectnota/MER."
De Commissie m.e.r. heeft voor het opstellen van het advies kennis genomen van de inspraakreacties op de Startnotitie en ook van diverse documenten, waaronder de Gebiedsvisie A15-A12 van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen. Helaas heeft men de uitgave van 10 april gelezen en niet de vastgestelde gebiedsvisie van 26 juni met erratum. Argus A15 heeft de Commissie m.e.r., Projectbureau ViA15 en de gemeente Zevenaar in een brief hiervan op de hoogte gebracht. Tevens hebben we de commissie verzocht de juiste, meest recente gebiedsvisie te gebruiken.
Het voorbehoud van de gemeenteraad van Zevenaar ten aanzien van de oostelijke variant, is namelijk pas in het erratum toegevoegd aan de Gebiedsvisie A15-A12.
We wachten nu met spanning op de richtlijnen die het bevoegd gezag (minister van V&W en minister van VROM) gaat vaststellen en waaraan het MER uiteindelijk moet voldoen.

Notitie van Projectbureau ViA15

Op 22 oktober 2008 heeft ViA15 de notitie gepubliceerd met de titel: "Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst". (Lees notitie »)
Deze notitie sluit af met een Advies BBG (Bestuurlijke Begeleidingsgroep): "De gemeente Zevenaar geeft aan vooralsnog niet uit te gaan van de middenligging tussen Duiven en Zevenaar maar van een meer naar Zevenaar gelegen tracÚ."
Dit is volgens ArgusA15 in strijd met hetgeen in de Gebiedsvisie A15-A12 is opgenomen. In het erratum behorend bij de Gebiedsvisie A15-A12 staat onder het kopje Pagina 63 -de 1e zin: "...waarbij de gemeenteraad van Zevenaar een voorbehoud heeft gemaakt voor wat betreft de in de visie opgenomen oostelijke variant. De gemeenteraad van Zevenaar heeft uitdrukkelijk aangegeven dat de oostelijke variant en de middenvariant uit 1996 eerst volledig onderzocht moeten worden in de MER. Aan de hand van de resultaten van dat onderzoek wil de gemeenteraad van Zevenaar afwegen welke variant als voorkeursvariant kan gelden".
Dit houdt dus in dat Zevenaar niet uitgaat van een oostelijker ligging, maar beide liggingen gelijkwaardig onderzocht wil hebben, zonder voorkeur voor een midden- of oostelijker (=meer naar Zevenaar gelegen) tracÚ.
ArgusA15 heeft aan de projectleider van ViA15 om opheldering gevraagd.

Gebiedsvisie A15-A12

Uit bovenstaande blijkt dat er veel onduidelijkheden lijken te zijn bij de instanties die met de Gebiedsvisie A15-A12 moeten werken. In onze vorige Nieuwsbrief heeft Argus A15 haar twijfels geuit over het democratisch gehalte omtrent de totstandkoming van de visie. In een opiniŰrend stuk op onze website zetten we nog eens alles op een rijtje (Lees artikel "Gerommel in de Gebiedsvisie A15-A12" »).

Wat heeft Argus A15 het afgelopen jaar bereikt?

Door het bestuur en de adviesraad van Argus A15 is het afgelopen jaar veel werk verzet. Dit heeft veel tijd en energie gekost, maar de ondersteuning en reacties van de vele sympathisanten waren voor Argus A15 een stimulans om door te gaan op de ingeslagen weg.

Voor alle ondersteuning hartelijk dank, ook in de toekomst kunt u op Argus A15 blijven rekenen!

Het bestuur van Argus A-15:

Paul van Heesewijk, voorzitter
Francis Bax, secretaris
Joost Boersma, penningmeester
Philip van Zuilekom, bestuurslid
Hans Sluiter, bestuurslid

Website: www.argus-a15.nl
E-mail: info@argus-a15.nl
Bankrekening: 1418.99.069 ten name van Stichting Argus A15

Aanmelden of uitschrijven voor de e-mailnieuwsbrief »