Nieuwsbrief - nummer 3 - mei 2008

Geachte belangstellende,

Na een periode van relatieve rust rond het onderwerp A15, begint het nu interessant te worden. Ten eerste is de startnotitie vrijgekomen voor inspraak en worden er diverse informatieavonden georganiseerd. In deze Nieuwsbrief zetten we een en ander op een rijtje. Verder is onlangs de regionale gebiedsvisie A15/A12 van de Stadsregio Arnhem Nijmegen gepresenteerd. Wat gebeurt daar verder mee?
Bovendien zijn wij van Argus A15 weer benieuwd wat u er van vindt.

Stuur een e-mail met uw mening over de Startnotitie en de Gebiedsvisie A15-A12 naar
info@argus-a15.nl

Startnotitie

Informatie van Projectbureau ViA15
Op 14 mei 2008 is de startnotitie "Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen" beschikbaar gekomen voor inspraak. Door Projectbureau ViA15 is hierover een folder verspreid bij zo'n 33.000 adressen. Ook verschenen er in diverse kranten advertenties om de betrokkenen op de hoogte te brengen van de startnotitie en de inspraakmogelijkheid. Als u deze folder en advertentie gemist heeft, kunt u de informatie op de website van ViA15 vinden.
Voor grote veranderingen in de infrastructuur geldt een wettelijke procedure: de tracť/m.e.r.-procedure. Onderdeel van deze procedure is het opstellen van een startnotitie, waarmee de fase van inspraak begint. In de startnotitie staat informatie over het 'wat, waar en hoe' van het project, in dit geval dus het doortrekken van de A15. Het beschrijft de achtergronden, uitgangspunten en doelen van het project, de oplossingsrichtingen (alternatieven) die in beeld zijn en de effecten die onderzocht gaan worden. Iedereen kan van 14 mei tot en met 24 juni 2008 de startnotitie inzien en er schriftelijk of mondeling op reageren. Hierbij kunt u laten weten of het onderzoek zich volgens u op de juiste zaken richt. Het is dus niet de bedoeling dat u een voorkeur voor het een of andere alternatief uitspreekt. U kunt de startnotitie downloaden via www.via15.nl en op vele plaatsen inzien waaronder de gemeentehuizen van Zevenaar en Duiven. Voor een toelichting op de startnotitie kunt u de informatieavonden bezoeken die Projectbureau ViA15 organiseert (aanvang 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur):

Argus A15 wil nogmaals benadrukken dat dus iedereen tot en met 24 juni 2008 op de startnotitie kan reageren. Dit kan door:

Meer informatie over de gehele procedure, planning, informatieavonden en adressen vindt u op www.via15.nl.

Informatie van de gemeente Zevenaar
De gemeente Zevenaar wil alle belangstellenden die de bijeenkomsten van ViA15 niet hebben kunnen bezoeken of die nog aanvullende vragen hebben, in de gelegenheid stellen hierover te spreken met vertegenwoordigers van de gemeente. Daarvoor houdt zij een inloopbijeenkomst op donderdag 29 mei a.s. tussen 19.00 en 21.00 uur in de Burgerstraat van het gemeentehuis. Er zijn dan vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig die u nader kunnen informeren over de notitie, de procedure en de behandeling van de notitie door de gemeenteraad. Om 19.30 uur geeft wethouder Nijland een korte toelichting.

Uitnodiging van de provincie Gelderland
Verder ontvingen we van de provincie Gelderland een uitnodiging voor het Gelders debat: "A15, de varianten", op woensdag 11 juni 2008 in het CCOG, Kastanjelaan 2 in Duiven.
In de bestuursovereenkomst van 2006 is vastgelegd dat er een studie komt naar de doortrekking van de A15. In deze studie wordt een drietal oplossingen voor het overbelaste wegennetwerk en het ontbreken van een goede verbinding tussen de regio Arnhem-Nijmegen en de Liemers onderzocht:

Provinciale Staten willen weten welke variant uw voorkeur heeft en waarom.
Welke voorwaarden worden door u gesteld en welke voorwaarden moet de provincie stellen? Graag gaan Provinciale Staten hierover met u in discussie.
Geef uw mening: kijk vanaf 26 mei op www.vertelhetps.nl voor de stellingen.
Meer informatie, organisatie en programma:
Franske van Hooijdonk, griffie Provinciale Staten
T (026) 359 85 57 of f.van.hooijdonk@prv.gelderland.nl

Alles bij elkaar dus volop gelegenheid om u te laten informeren en/of uw stem te laten horen. Wij hopen dat de betrokken bewoners in groten getale aanwezig zullen zijn. Stichting Argus A15 zal de startnotitie zorgvuldig bestuderen om vervolgens, indien nodig, schriftelijk te reageren.
Hiervoor doen wij weer een beroep op u om uw mening of kritiek aan ons te laten weten, zodat wij dit mee kunnen nemen in ons betoog. Stuur uw reactie dan naar info@argus-a15.nl.
U kunt natuurlijk ook persoonlijk op de startnotitie reageren via bovengenoemde mogelijkheden.

Nog even alles op een rijtje:
Informatieavonden ViA15

maandag 19 mei vanaf 19.00 uur Staring Grietakkers 3 Zevenaar
woensdag 21 mei vanaf 19.00 uur CCOG Kastanjelaan 2 Duiven

Inloopbijeenkomst gemeente Zevenaar

donderdag 29 mei tussen 19.00 en 21.00 uur gemeentehuis Zevenaar

Gelders debat

woensdag 11 juni vanaf 17.00 uur CCOG Kastanjelaan 2 Duiven

Gebiedsvisie

Op donderdag 17 april 2008 is de integrale gebiedsvisie van de Stadsregio Arnhem Nijmegen gepresenteerd aan de betrokken gemeenten. In deze gebiedsvisie A15-A12 is de Gebiedsvisie A15 van de gemeenten Duiven en Zevenaar opgenomen. Het gehele document kunt u vinden op de website van de Stadsregio: www.destadsregio.nl.

"Zes gemeenten en de Stadsregio Arnhem Nijmegen hebben een gebiedsvisie A15-A12 opgesteld. De stadsregio en de gemeenten Duiven, Lingewaard, Montferland, Nijmegen, Overbetuwe en Zevenaar geven hiermee hun visie op de inbedding van de mogelijke doortrekking van de snelweg A15 vanaf knooppunt Ressen naar de A12 bij Zevenaar. Daarnaast hebben de initiatiefnemers als doel om de ruimtelijke plannen in de regio vroegtijdig af te stemmen op de eventuele komst van het nieuwe stuk snelweg."

De initiatiefnemers gaan er dus van uit dat de A15 inderdaad doorgetrokken wordt en wel volgens het Doortrekkingalternatief (A15), dat voorheen steeds het Bestuurlijk voorkeursalternatief heette. Het heeft nog steeds de voorkeur maar het wordt niet meer als zodanig uitgesproken.
Ook opvallend is de stelling: "De gebiedsvisie Duiven-Zevenaar kiest voor de oostvariant" (pag.41). Niets over het besluit van de Zevenaarse gemeenteraad om deze voorkeur te schrappen en enkel te pleiten voor een volwaardig meewegen in de m.e.r.-procedure van beide varianten!
Het afgeschoten Multimodaal Transport Centrum komt in afgeslankte vorm weer terug onder het pseudoniem Regionaal Opstap Punt (pag. 57) en/of Rail Overslag Punt (pag.73) en bij Bemmel wordt een agribusinesscomplex ontwikkeld. Al met al wordt de A15 vooral gezien als een uitgelezen kans om allerlei bedrijventerreinen uit te breiden. Omdat de kralen aan het snoer van nederzettingen (zoals Zevenaar!) soms wat strak op elkaar komen te liggen, worden er in de visie parklandschappen gerealiseerd (pag.49). Hoera!

Helaas is er geen directe inspraakprocedure op de gebiedsvisie. De gebiedsvisie A15-A12 is een product van zes gemeenten en de Stadsregio. De visie wordt ter vaststelling nu voorgelegd aan de betrokken gemeentebesturen en daarna aan de Stadsregioraad op 26 juni. De gebiedsvisie staat geagendeerd voor de behandeling in de commissie Mobiliteit en Werken van de Stadsregio op 12 juni.
Er zijn ook geen informatiebijeenkomsten gepland. De gebiedsvisie is een visie en heeft geen status in zin van de WRO (Wet Ruimtelijke Ordening).
Gelukkig staat de Stadsregio wel open voor goede suggesties, voorzitter Jaap Modder besluit zijn inleiding van de Gebiedsvisie A15-A12 met:
"Intussen nodigen we ieder ander, die geÔnteresseerd is in deze "grote opgave" voor de toekomst van dit gebied, uit om de ideeŽn in deze gebiedsvisie te voorzien van hun kritisch en hopelijk ook constructief commentaar. De partijen die voor deze gebiedsvisie tekenen hebben niet de pretentie dat alleen zij in staat zijn om goede ideeŽn te ontwikkelen. Wij hopen dat deze gebiedsvisie ook ideeŽn uit de wereld van politiek, bestuur, samenleving en wetenschap zal opleveren die kunnen worden beschouwd als verrijking van het gedachtegoed in deze gebiedsvisie."

We zullen eens kijken wat we kunnen bijdragen.

Het bestuur van stichting Argus A15:
Paul van Heesewijk, voorzitter
Francis Bax, secretaris
Joost Boersma, penningmeester
Philip van Zuilekom, bestuurslid
Hans Sluiter, bestuurslid

Website: www.argus-a15.nl
E-mail: info@argus-a15.nl
Bankrekening: 1418.99.069 ten name van Stichting Argus A15

Aanmelden of uitschrijven voor de e-mailnieuwsbrief »