Nieuwsbrief - nummer 2

Stuur een e-mail met uw eigen mening over de Gebiedsvisie A15 naar
info@argus-a15.nl

Geachte belangstellende,

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van stichting Argus A15.
In deze Nieuwsbrief roepen wij u op om uw mening te geven over de Gebiedsvisie A15.

Gebiedsvisie A15 is klaar!

Vorige week is bij alle bewoners van Duiven en Zevenaar de Nieuwsbrief 3 Gebiedsvisie A15 (NG) in de bus gevallen. Hierin kunt u nogmaals lezen wat de aanleiding voor beide gemeenten is geweest voor het opstellen van de Gebiedsvisie A15. In de Essentie van de Gebiedsvisie A15 (NG pag. 2) kunt u lezen hoe bijzonder het gebied tussen Duiven en Zevenaar is, en wel zodanig dat de gemeenten nu niet alleen deze groene waarden willen behouden, maar tevens ontwikkelen. Vooral het oude lint Loo-Groessen-Helhoek is een erg belangrijk landschappelijk en maatschappelijk element in het gebied, volgens de visie.
Daarom vinden de colleges het voor de hand liggen dat de A15, áls hij wordt doorgetrokken, het beste zo ver mogelijk oostelijk, dus dicht langs West-Zevenaar, aangelegd kan worden. Hier zijn wel onlosmakelijk een aantal harde voorwaarden aan verbonden, die de bewoners van West-Zevenaar moeten beschermen tegen geluid, fijnstof en andere gevaren, zelfs zodanig dat dit beter uitpakt dan bij de oorspronkelijke middenvariant uit 1996 zoals Rijkswaterstaat (RWS) die in gedachte had (NG pag. 3).

Uit de enquête die Argus A15 in december 2007 onder de bewoners gehouden heeft, is gebleken dat ruim 90% die oostelijke ligging niet ziet zitten.

Het gepresenteerde tracé staat ook haaks op motie van SZ en de VVD welke in de Zevenaarse raadsvergadering van 28 november 2007 is aangenomen. In deze motie spreekt de gemeenteraad van Zevenaar zich uit tegen koppeling van het oostelijk tracé aan de Gebiedsvisie A15 en dat deze oostelijke ligging niet de voorkeur van de raad geniet.

Echter, in de brief van 29 januari 2008 van de beide colleges Duiven en Zevenaar aan de beide Raadscommissies wordt gesteld dat de gebiedsvisie voldoende waarborgen bevat om tot een zo verantwoord mogelijke inpassing van de A15 in het gebied te komen. Voorgesteld wordt om de raden positief te adviseren over deze visie (=dus aanvaarden) en de colleges de visie over te laten brengen aan de Stadsregio zodat de Gebiedsvisie A15 in de interregionale gebiedsvisie overgenomen wordt.

Op de website van de gemeente Zevenaar kunt u een samenvatting van de Gebiedsvisie A15 lezen (www.zevenaar.nl).
Op de website van de gemeente Duiven is de hele Gebiedsvisie A15 te vinden als een pdf-bestand. Hier kunt u dus de gehele tekst met de kaartjes en foto’s vinden. (www.duiven.nl. Op de openingspagina onder de kop Actueel: Uw mening... klikt u op lees meer ». Op de volgende pagina »Ga naar alle informatie over Gebiedsvisie A15. Hier vindt u onder aan de pagina de Bijlagen. Klik op »Hoofdstuk 1-3 enzovoort.)

"Wij horen graag uw mening!" staat op pagina 4 van de gemeentelijke nieuwsbrief.
Iedereen krijgt in principe de gelegenheid om zijn mening te geven tijdens de inspreekronde die voorafgaat aan de gezamenlijke commissievergadering van Duiven en Zevenaar op 10 maart. U kunt zich daarvoor aanmelden tot uiterlijk 5 maart.
Stichting Argus A15 zal van deze inspreekgelegenheid gebruik maken. Daarvoor willen wij weten, wat onze achterban van de Gebiedsvisie A15 vindt. U kunt uw mening doorgeven aan stichting Argus A15, graag voor 8 maart 2008.
Stuur uw reactie naar info@argus-a15.nl.

Er zijn volgens Argus A15 een aantal zaken die in de gemeentelijke nieuwsbrief niet duidelijk naar voren komen:

Stuur een e-mail met uw eigen mening over de Gebiedsvisie A15 naar
info@argus-a15.nl

Wij zijn heel benieuwd naar uw reactie. We willen deze reacties – of een selectie als er veel binnenkomen - graag op onze website publiceren. Geeft u alstublieft duidelijk aan of u hiermee instemt.

Financiële ondersteuning

In de eerste Nieuwsbrief van Argus A15 schreven we dat het goed zou zijn om als bewoners van deze wijken een (bescheiden) startkapitaal bijeen te brengen om de directe belangen van alle bewoners van de westelijke wijken van Zevenaar te kunnen behartigen. Inmiddels hebben we 30 donaties mogen ontvangen. Hiervoor onze hartelijke dank!

Als ook u de stichting financieel wilt steunen, kunt u uw bijdrage overmaken op bankrekening 1418.99.069 ten name van Stichting Argus A15.

Het bestuur van Argus A15:

Paul van Heesewijk, voorzitter
Francis Bax, secretaris
Joost Boersma, penningmeester
Philip van Zuilekom, bestuurslid
Hans Sluiter, bestuurslid

Website: www.argus-a15.nl
E-mail: info@argus-a15.nl
Bankrekening: 1418.99.069 ten name van Stichting Argus A15

Aanmelden of uitschrijven voor de e-mailnieuwsbrief »