Nieuwsbrief - nummer 1

Geachte belangstellende,

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van stichting Argus A15.

Oprichting stichting

Op 4 januari 2008 is de Stichting Argus A15 in Zevenaar officieel opgericht; deze oprichting is in een akte bij de notaris vastgelegd. Onze stichting zal zich primair bezig gaan houden met het behartigen van de bewonersbelangen rond de planning en eventuele aanleg van de A15 tussen Duiven en Zevenaar en de gevolgen daarvan. Doordat we onze krachten nu ondergebracht hebben in een stichting, kunnen we als een rechtspersoon optreden en zo nodig ook procedures gaan voeren. Meer informatie over de doelstelling van de stichting en de samenstelling van het bestuur kunt u vinden op onze website www.argus-a15.nl.

Uitslag enquête

In de maand december 2007 heeft u een enquêteformulier ingevuld, waarbij uw mening werd gevraagd over aan aantal onderwerpen welke betrekking hebben op de mogelijke aanleg van de A15 tussen Duiven en Zevenaar. De uitslag is inmiddels bekend. Enkele in het oog springende bijzonderheden zijn :

De volledige uitslag met grafieken kunt u vinden op onze website www.argus-a15.nl.

Langs deze weg willen wij u bedanken voor uw medewerking aan deze enquête. Mede op basis van de uitkomsten hopen we de lokale-, provinciale- en landelijke politiek duidelijk te maken dat de aanleg van de A15 tussen Duiven en Zevenaar wat ons betreft beslist nog geen gelopen koers is. De resultaten van deze enquête geven zonder meer aan dat de bezorgdheid niet voortkomt vanuit een paar individuele bewoners van onze wijken, maar in alle westelijke wijken van Zevenaar leeft.

Financiële ondersteuning

Op dit moment beschikt de stichting nog niet over financiële middelen. De kosten welke tot nu toe ten behoeve van de oprichting gemaakt zijn, zijn door de oprichters en bestuursleden bijeengebracht. Om de directe belangen van alle bewoners van de westelijke wijken van Zevenaar te kunnen behartigen, zou het goed zijn om als bewoners van deze wijken een (bescheiden) startkapitaal bijeen te brengen.

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening 1418.99.069 ten name van Stichting Argus A15.

Actuele ontwikkelingen

We zullen u in de nabije toekomst zo goed mogelijk op de hoogte stellen van actuele ontwikkelingen. Bezoek hiervoor regelmatig onze website. Suggesties, ideeën, vragen, voorstellen of opmerkingen kunt u ook via een mailbericht aan ons richten. Zodra er een directe aanleiding bestaat zullen we alle sympathisanten en ondersteuners van onze stichting uitnodigen voor een gezamenlijke bijeenkomst.

De brede steun vanuit alle betrokken bewoners van onze wijken is voor een goed en doelmatig werken van onze stichting onontbeerlijk. Wij rekenen op uw ondersteuning !!

Het bestuur van Argus A-15:

Paul van Heesewijk, voorzitter
Francis Bax, secretaris
Joost Boersma, penningmeester
Philip van Zuilekom, bestuurslid
Hans Sluiter, bestuurslid

Website: www.argus-a15.nl
E-mail: info@argus-a15.nl
Bankrekening: 1418.99.069 ten name van Stichting Argus A15

Aanmelden of uitschrijven voor de e-mailnieuwsbrief »