Nieuws 2010

Op dinsdag 25 mei 2010 vond de Oogstbijeenkomst plaats in het Valk Hotel in Duiven. Bij deze gelegenheid werden de resultaten van de participatiebijeenkomsten aan de bestuurders Marijke van Haaren en Jaap Modder overhandigd. Ook werden en tafelgesprekken gehouden met andere (gemeentelijke) bestuurders. Over enkele punten werd later nog gediscussieerd.
Ook bij deze bijeenkomst had het financiële plaatje de overhand en werd er weer volop gedimdamd over een brug over of een tunnel onder het Pannerdensch Kanaal. Volgens dhr. Modder moet de A15 er komen, desnoods met een brug en ook mw. Van Haaren probeerde aannemelijk te maken dat een "cradle-to-cradle"-brug ook best heel mooi kon zijn. Het werd wel duidelijk dat er voor een aantal varianten die in de m.e.r. onderzocht worden, zeker geen geld zal zijn.
Dit alles terwijl de m.e.r.-onderzoeken nog volop bezig zijn en de uitkomsten van de participatierondes nog niet zijn verwerkt. Al met al genoeg aanleiding voor ArgusA15 en vijf andere bewonersgroepen om verdere medewerking aan deze schijnvertoning voor onbepaalde tijd op te schorten.
In een brief hebben wij dit besluit aan de ministers Eurlings (Verkeer & Waterstaat) en Huizinga (VROM) kenbaar gemaakt. Tevens is een afschrift per e-mail naar de provincie, Stadsregio, Projectbureau ViA15, gemeenten en een aantal kranten gestuurd. Dit heeft in ieder geval geresulteerd in een stukje in de Gelderlander van 22 juni ("Bewoners boycotten overleg").
We mogen hopen dat als provincie of rijk geld overhebben voor een tunnel, dat ze dan ook nog geld over hebben voor een goede inpassing voor de rest van het traject. Want een A15 doortrekken voor de realisatie van nieuwbouw in de regio is misschien mooi, maar het moet niet ten koste gaan van de leefbaarheid van de mensen die er al wonen. En daar lijkt het wel op uit te draaien. Dus als er geld beschikbaar komt, dan moet het een aanzienlijk bedrag zijn!

Francis Bax


A15: snel of goed? Of niet?

In De Gelderlander zijn de laatste dagen nogal wat artikelen verschenen over de A15-doortrek-perikelen: "Beslis snel over de A15" (4 mei), "Crisissfeer rond langere A15" (11 mei) en "Einde A15" (12 mei) zijn zo wat koppen die langs kwamen. Helaas staan niet alle artikelen geheel op de Gelderlander-website.
Het gaat hierbij voornamelijk over de financiële haalbaarheid van het Doortrekkingsalternatief. Gedeputeerde Marijke van Haaren en Stadsregiovoorzitter Jaap Modder vragen minister Eurlings een grote zak met geld om hun eigen regionale wensen te kunnen realiseren. Want ze zijn er blijkbaar onlangs achter gekomen dat de 550 miljoen euro die voor het doortrekken van de A15 is gereserveerd niet genoeg is om de – ook door de provincie – gewenste tunnel onder het Pannerdensch Kanaal te realiseren. Bovendien zijn er de zware eisen voor een goede inpassing vanuit de gemeenten die de weg op hun grondgebied (dreigen te) krijgen. Voor het geld moeten zij echter niet aankloppen bij de minister, maar bij de provincie zelf. Die moet zich afvragen of de kosten en de baten in evenwicht zijn. Kan of wil zij niet meer betalen dan kan het feest niet doorgaan. Zo simpel is dat.

Wat mij echter het meest verbaast, is dat dit allemaal gebeurt terwijl het MER-onderzoek nog loopt. Het is nog helemaal niet zeker welk alternatief na het onderzoek als beste oplossing voor de mobiliteitsproblematiek naar voren komt. Toch wordt nu al geprobeerd om de financiering van het Doortrekkingsalternatief rond te krijgen.

Ik heb naar aanleiding van genoemde publicaties een reactie naar De Gelderlander gestuurd; dit is zaterdag 15 mei geplaatst. Helaas is er in geknipt. Klik hier om de oorspronkelijke tekst te lezen.

Francis Bax
secretaris ArgusA15


A15 doortrekken door Rijnstrangentunnel: een haalbare oplossing?

Stichting Bewonersoverleg Groessen A15 organiseert minisymposium in Zevenaar

Op maandag 1 februari 2010 vindt in theater Musiater in Zevenaar een minisymposium plaats met het intrigerende thema LEF. Dit minisymposium wordt georganiseerd door stichting Bewonersoverleg Groessen A15 en begint om 17.00 uur.
Op het minisymposium maakt u kennis met de verrassende resultaten van het onderzoek, uitgevoerd door Strukton, naar de mogelijkheid van een tunneltracé voor de A15 door de Rijnwaarden.
Na het welkom en een korte inleiding, zullen diverse genodigden in het kort hun visie geven. Onder de genodigden zijn mevrouw Marijke van Haaren, prof. dr. A. Heertje, dhr. Rien van den Heuvel, dhr. Bas Elfrink en dhr. Jan de Ruiter.
Na de pauze volgt de presentatie van de onderzoeksresultaten door Ing. J. Nagtegaal van Strukton. Daarna volgt een paneldiscussie. In het panel nemen plaats M. van Haaren (Gedeputeerde Mobiliteit Provincie Gelderland), Ing. J. De Nooij (Vice-voorzitter Lindus), Prof. Dr. A. Heertje (Theoretisch Econoom), Ir. H. Moll (Directeur Strukton Engineering), Drs. J. de Ruiter (Burgemeester Gemeente Zevenaar), B. Elfrink (Wethouder Gemeente Duiven), Dr. A.A.J. van Reisen (Adviseur Mobiliteit & Infraplanning, Haskoning Nederland BV) en Drs. Mayke van Ass (Milieugezondheidkundige GGD en regio Oost). Gastheer van de avond is Sjef van Groningen (Voorzitter Stichting Bewonersoverleg Groessen A15).

Zie de folder »

U kunt zich aanmelden op lefa15@upcmail.nl.


Nieuws van Projectbureau ViA15

Participatiebijeenkomst – Onderzoek naar effecten van de alternatieven

In juni 2009 is aangekondigd dat het projectbureau ViA15 burgers en maatschappelijke organisaties de gelegenheid wil bieden om mee te praten over de schetsontwerpen van de verschillende doortrekkingsalternatieven en –varianten.
Op info@via15.nl kunt u zich aanmelden voor de participatiebijeenkomsten.

Van de website www.via15.nl:

Participatie
In het voorjaar van 2010 organiseren we regionale ontwerpbijeenkomsten. Doel van de bijeenkomsten is om in kleinere groepen de verschillende alternatieven door te spreken. U kunt dan aangeven wat voor u belangrijk is bij de verdere uitwerking van de ontwerpen. Uw inbreng is van belang voor de kwaliteit van het onderzoek naar de effecten van de verschillende alternatieven en voor de daarop gebaseerde besluiten.
Specifieke informatie over data en locaties van de bijeenkomsten wordt binnenkort bekend gemaakt.

Om u op te geven voor deze participatiebijeenkomsten stuurt u een mail met uw naam en contactgegevens (adres, tel. en email) naar: info@via15.nl o.v.v participatie ViA15 voorjaar 2010.
U krijgt dan persoonlijk bericht over de bijeenkomsten.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Sonja van Paeschen 026 – 368 8470 of Ilse Dibbets 026 – 368 8751.