Nieuws 2009

Persbericht

Drie bewonersbelangengroepen A15 in de Liemers staan op één lijn

14 mei 2009 - Stichting Bewonersoverleg Groessen is opgericht om de belangen te behartigen van alle inwoners van Groessen bij de doortrekking van de A15 tussen Duiven en Zevenaar naar de A12. Wat het tracé ook zal zijn, Groessen heeft er altijd mee te maken.
Argus A15 is de stichting die zich inzet voor de bewoners van Zevenaar West, die veel last zullen krijgen van de A15 in hetzelfde gebied tussen Duiven en Zevenaar, vooral als de zgn. oostvariant doorgang vindt. Deze variant, op 200 meter van de westelijke wijken, is in de Gebiedsvisie A15-A12 als voorkeurstracé naar voren geschoven, omdat hiermee het gebied gespaard zou blijven.
Dorpsraad Ooij bestaat al veel langer en is niet speciaal opgericht voor project A15, maar is wel steeds vertegenwoordigd bij inspraak- en meedenkrondes. Nu het Bundelingsalternatief (dwars door Ooy) serieus in de m.e.r. onderzocht gaat worden, voelen de bewoners van Ooy zich nog meer bedreigd.

Deze dorpsraad en beide stichtingen hebben op het eerste oog niet dezelfde - en misschien zelfs tegenstrijdige - belangen. Maar alle drie willen vooral de rust en de ruimte bewaren, het leefklimaat van mens en dier beschermen en een oplossing vinden voor de mobiliteitsproblemen waar veel mensen dagelijks mee te maken hebben.
In een overleg zijn zij tot een gezamenlijk standpunt gekomen.

Allereerst moeten de bestaande wegen en spoorlijnen beter benut worden: het Regiocombi structuuralternatief. Bestaande wegen moeten worden verbreed, de Betuwelijn beter benut en het openbaar vervoer verbeterd en uitgebreid. Hier wordt ook de aandacht gevraagd voor de mensen die langs de route wonen; extra maatregelen zijn nodig om hen te beschermen tegen geluid- en stankoverlast.
Als dan blijkt dat een nieuwe weg toch noodzakelijk is dan zou deze ondergronds aangelegd moeten worden: het geboorde Rijnstrangentracé. Dit alternatief spaart de leefomgeving van de mensen en dieren die door de Betuwelijn al veel ongemak en ellende hebben meegemaakt en nu opnieuw de dupe dreigen te worden. Dit tracé kan bij Ouddijk op de A12 en de A18 aansluiten, waarmee een ongelukkige bajonetaansluiting (zoals nu bij de A50/A12) wordt voorkomen en het west-oost verkeer v.v. zijn eigen route krijgt. Dankzij de ondergrondse aanleg blijft het natuurlandschap in zijn oorspronkelijke luister bestaan en dus voldoen aan Natura 2000. Bovendien voorkomt het dat we zwichten voor de verleiding om naast de nieuwe snelweg weer ruimtevretende bedrijventerreinen te creëren.

Dit standpunt voldoet in feite aan de principes van de Overheid: "Benutten vóór bouwen" en "Duurzaam bouwen".
Helaas is het geboorde Rijnstrangentracé niet opgenomen in het onderzoek voor de m.e.r. hoewel hiervoor door veel burgers en gemeenten is gepleit. Het argument dat dit veel te duur zou zijn, is niet onderbouwd. Daarom zal het Bewonersoverleg Groessen een kostenonderzoek laten doen voor dit tracé.

Tenzij alles toch verworpen wordt of de overheid inzet op het Regiocombi-alternatief, zal er uiteindelijk een tracé vastgesteld worden. Welk dat ook wordt, er zullen altijd burgers zijn die daar in meer of mindere mate last van ondervinden. De Liemerse Drie hebben afgesproken dat ze elkaar blijven steunen in hun pogingen om een zo goed mogelijke inpassing te bereiken, ook al loopt de weg dan niet in hun eigen achtertuin.

Meer informatie:
www.argus-a15.nl
www.dorpsraadooij.nl
www.bewonersoverleggroessena15.nl


Argus A15 blijft alert

Weggemoffeld voorbehoud van Zevenaar aangaande de Oostvariant weer op de agenda gezet

15 januari 2009 - In 2007 is door Duiven en Zevenaar gezamenlijk een Gebiedsvisie A15 opgesteld om de doortrekking van de A15 zo goed mogelijk in te passen in het gebied vanaf Pannerdensch Kanaal tot de A12. Om het gebied tussen Duiven en Zevenaar te sparen, wordt aanvankelijk geconcludeerd dat de A15 in dit gebied zo oostelijk mogelijk, langs Zevenaar West zou moeten worden aangelegd. Veel bewoners waren het hier echter niet mee eens en uiteindelijk heeft de gemeenteraad een voorbehoud gemaakt dat inhoudt dat Zevenaar afziet van een voorkeur voor de oostvariant; de m.e.r. (milieueffect-rapportage) moet uitsluitsel geven over de beste ligging.
De Gebiedsvisie A15 mét dit voorbehoud is ingebracht in de gebiedsvisie van de Stadsregio Arnhem Nijmegen (Gebiedsvisie A15-A12) welke op 10 april 2008 gepubliceerd is.

Tot verbazing van allen die de besluitvorming hebben gevolgd, was in deze Gebiedsvisie A15-A12 niets terug te vinden van het voorbehoud van Zevenaar. In tegendeel: herhaaldelijk wordt de voorkeur voor de oostvariant tussen Duiven en Zevenaar uitgesproken. Argus A15 heeft direct Gemeente en Gemeenteraad op deze misser gewezen. Zevenaar heeft een voorstel tot tekstwijziging ingediend en op 26 juni 2008 is de Gebiedsvisie A15-A12 met erratum door de Stadsregio vastgesteld. Echter, het erratum is niet op de website van de Stadsregio terug te vinden.
Ondertussen is op diverse plaatsen in de Gebiedsvisie A15-A12 de zogenaamde voorkeur voor de oostvariant wél blijven staan en wordt doorgewerkt met: "De gebiedsvisie Duiven-Zevenaar kiest voor de oostvariant". Argus A15 heeft wederom de Gemeenteraad op de hoogte gebracht van deze omissie. Een voorstel van Zevenaar om alsnog de aanpassingen te maken, werd echter NIET door de Stadsregioraad geaccepteerd.
In de Gebiedsvisie A15-A12 staat nu dus tegenstrijdige informatie over het standpunt van de gemeente Zevenaar aangaande de oostvariant.

Hiermee is het gerommel met de Gebiedsvisie nog niet afgelopen.

Het Projectbureau ViA15 heeft de Commissie m.e.r., die de adviezen voor de richtlijnen voor de m.e.r. heeft opgesteld, de ongewijzigde versie van 10 april 2008 van de Gebiedsvisie A15-A12 beschikbaar gesteld ZONDER het erratum. Uit navraag door Argus A15 blijkt dat de Commissie m.e.r het erratum nooit heeft gezien.

Ook heeft het Projectbureau ViA15 een studie verricht naar de Gebiedsvisie en de reikwijdte van de Startnotitie. In de notitie "Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de Bestuursovereenkomst" staat het advies: "De gemeente Zevenaar geeft aan vooralsnog niet uit te gaan van de middenligging tussen Duiven en Zevenaar maar van een meer naar Zevenaar gelegen tracé." Dus precies het tegenovergestelde van het standpunt van de Zevenaarse gemeenteraad. Uiteraard heeft Argus A15 het Projectbureau om opheldering gevraagd, maar een duidelijk antwoord is nog niet gekomen.

Argus A15 heeft de wethouder en de gemeenteraad van beide onjuistheden op de hoogte gesteld. Dit heeft op 27 november 2008 geresulteerd in een stevige brief van de gemeente Zevenaar aan het Projectbureau, waarin wordt aangedrongen op een rectificatie van beide punten.
Argus A15 blijft alert op het uiteindelijke resultaat!