Nieuws 2008

Antwoord van ViA15

10 november 2008 - In Nieuwsbrief nummer 4 van november 2008 heb ik onder het kopje Notitie van Projectbureau ViA15 aangegeven, dat ik de projectleider van ViA15, de heer Rob Prins, om opheldering heb gevraagd over een advies in die notitie. Hieronder kunt u mijn vraag lezen en vervolgens het antwoord van de heer Prins van maandag 10 november 2008.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Francis Bax (Argus-A15)
Aan: Projectbureau ViA15
Verzonden: maandag 3 november 2008 21:21
Onderwerp: Reactie Nieuwsbrief 16

Geachte heer Prins,

In uw Nieuwsbrief 16 onder het kopje Gebiedsvisie "Doortrekking A15" op de tweede pagina noemt u de nota waarin een vergelijking is gemaakt tussen de Gebiedsvisie en de uitgangspunten zoals genoemd in de bestuursovereenkomst van november 2006 en tussen de Gebiedsvisie en de reikwijdte van de Startnotitie.

U geeft een link naar de nota en ik heb deze met belangstelling gelezen.
Op ongenummerde pagina 5 onder de kop Advies BBG wordt gesteld:
- De gemeente Zevenaar geeft aan vooralsnog niet uit te gaan van de middenligging tussen Duiven en Zevenaar maar van een meer naar Zevenaar gelegen tracé.

Ik vind dit vreemd want het lijkt mij namelijk in strijd met hetgeen in de Gebiedsvisie A15-A12 is opgenomen. In het erratum behorend bij de Gebiedsvisie A15-A12 staat onder het kopje Pagina 63 -de 1e zin: "....waarbij de gemeenteraad van Zevenaar een voorbehoud heeft gemaakt voor wat betreft de in de visie opgenomen oostelijke variant. De gemeenteraad van Zevenaar heeft uitdrukkelijk aangegeven dat de oostelijke variant en de middenvariant uit 1996 eerst volledig onderzocht moeten worden in de MER. Aan de hand van de resultaten van dat onderzoek wil de gemeenteraad van Zevenaar afwegen welke variant als voorkeursvariant kan gelden".

Dit houdt dus in dat Zevenaar niet uitgaat van een oostelijker ligging, maar beide liggingen gelijkwaardig onderzocht wil hebben, zonder voorkeur voor een midden- of oostelijker (=meer naar Zevenaar gelegen) tracé.

Ik verzoek u mij uit te leggen waarom deze opmerking bij het advies is geplaatst.
Vriendelijke groet,
Francis Bax
secretaris Stichting Argus A15 Zevenaar


Geachte mevrouw Bax,

In uw mailbericht van 3 november haalt u de notitie aan, waarin de vergelijking is gemaakt tussen de Gebiedsvisie en de bestuursovereenkomst van november 2006 en tussen de Gebiedsvisie en de reikwijdte van de Startnotitie. In die notitie is de behandeling in de Bestuurlijke Begeleidingsgroep meegenomen onder het kopje 'Advies BBG'.

In het advies BBG is genoemd, dat de gemeente Zevenaar vooralsnog niet uit gaat etc...
Het standpunt van de gemeente Zevenaar, zoals ook door u genoemd in het erratum behorende bij de Gebiedsvisie A15-A12, is door wethouder Nijland verwoord in de BBG vergadering. In de notitie is onder 'Kernopgaven Gebiedsvisie' in de 2e en 3e zin opgenomen dat in het Gebied Duiven-Zevenaar niet uitgegaan wordt van de middenligging maar van een meer naar Zevenaar gelegen tracé. De wethouder heeft benadrukt dat vooralsnog niet wordt uitgegaan van de middenligging maar van een meer naar Zevenaar gelegen tracé. Daarmee aansluitend op de visie van de gemeente Zevenaar.

Ik constateer nu dat de verwoording in het BBG-advies van de notitie niet geheel hiermee overeenkomt. Er had moeten staan: De gemeente Zevenaar benadrukt, dat in het gebied Duiven - Zevenaar vooralsnog niet wordt uitgegaan van de middenligging maar van een meer naar Zevenaar gelegen tracé. Mijn excuus voor de verkeerde weergave.

Ik zal deze beantwoording ook overbrengen aan de heer G. Nijland en mevrouw A. van Norel - Hansen, beiden wethouder van de gemeente Zevenaar.

Voor de door u gemaakte opmerking op de nieuwsbrief ben ik u overigens zeer erkentelijk.

Met vriendelijke groet,

Rob Prins
Projectdirecteur
Projectbureau ViA15
Projectbureau ViA15 is een samenwerkingsverband tussen provincie Gelderland, stadsregio Arnhem Nijmegen en ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Werkbezoek van Gelderse Statenleden en Gelders debat

16 juli 2008 - 11 juni 2008 vond er een werkbezoek van de Gelderse Statenleden plaats met daaropvolgend een debat over de verschillende mogelijke varianten van de A15. Argus A15 was daar bij. Om alle Statenleden te bereiken hebben we ook nog een brief gestuurd met onze standpunten.

Lees het verslag »
Lees de brief »

Inspraak Startnotitie A15

23 juni 2008 - Tot en met dinsdag 24 juni 2008 kon worden ingesproken op de Startnotitie "Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem – Nijmegen". Stichting Argus A15 heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en een brief met haar visie en een schema met opmerkingen en aanvullingen naar het Inspraakpunt gestuurd. Wij hebben verzocht onze reactie in het onderzoek m.e.r. mee te nemen.

Lees de brief »
Lees het schema »
Deze links openen een PDF-document. Om dit te kunnen bekijken heeft u Adobe Reader nodig.

Verslag informatieavond

5 juni 2008 - Verslag van de informatieavond, georganiseerd door projectbureau ViA15 en het Inspraakpunt naar aanleiding van de startnotitie "Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen" in zaal Staring in Zevenaar, 19 mei 2008, aanvang 19.30 uur.

Lees het verslag »

14 mei 2008 Startnotitie

"Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen"

Vandaag is de startnotitie "Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen" beschikbaar gekomen voor inspraak. Door Projectbureau ViA15 is hierover een folder verspreid bij zo’n 33.000 adressen. Ook verschijnen er de komende week in diverse kranten advertenties om de betrokkenen op de hoogte te brengen van de startnotitie en de inspraakmogelijkheid. Als u deze folder en advertentie gemist heeft, kunt u de informatie op de website van ViA15 vinden.
Hieronder vindt u alvast een korte samenvatting uit de folder.

De fileproblemen in de regio Arnhem Nijmegen worden aangepakt. Het Rijk, de Provincie en de Stadsregio Arnhem Nijmegen werken samen aan een oplossing. Er is een startnotitie opgesteld waarin staat wat de problemen zijn, welke oplossingen mogelijk zijn en welke onderzoeken uitgevoerd gaan worden.
Dit is een onderdeel van de wettelijke procedure (tracé/m.e.r.-procedure) en hiermee begint de fase van inspraak.

Er gaan drie alternatieven onderzocht worden, te weten het Doortrekkingsalternatief (A15) – voorheen steeds Bestuurlijk voorkeurstracé genoemd! - , Bundelingsalternatief (A15) en Regiocombi (structuur)alternatief. Daarnaast verplicht de wet nog twee alternatieven te bekijken, namelijk het zogenaamde Nulalternatief en het Meest Milieuvriendelijk Alternatief.

Binnen de alternatieven zijn er verschillende varianten mogelijk, zoals een brug over of tunnel onder het Pannerdensch Kanaal, half of geheel verdiepte ligging of een directe aansluiting op de A18 (Ouddijk). Het is ook mogelijk dat het op een later moment nodig is om meer varianten of combinaties van alternatieven te onderzoeken.

Van elk van de alternatieven wordt in kaart gebracht wat daarvan de positieve en negatieve effecten zijn. In de startnotitie staat beschreven welke effecten worden onderzocht. Kortweg: verkeer, economie, ruimte, milieu en kosten.

Iedereen kan van 14 mei tot en met 24 juni 2008 de startnotitie inzien en er schriftelijk of mondeling op reageren. Hierbij kunt u laten weten of het onderzoek zich volgens u op de juiste zaken richt. U kunt de startnotitie downloaden via www.via15.nl en op vele plaatsen inzien waaronder de gemeentehuizen van Zevenaar en Duiven. Voor een toelichting op de startnotitie kunt u de informatieavonden bezoeken, op maandag 19 mei in Zevenaar, Zalencentrum Staring (Grietakkers 3) en op woensdag 21 mei in Duiven, Zalencentrum CCOG (Kastanjelaan 2).

Wij willen nogmaals benadrukken dat dus iedereen tot en met 24 juni 2008 op de startnotitie kan reageren door een brief te sturen naar ViA15, door mondeling een reactie te geven tijdens één van de informatieavonden of door gebruik te maken van een reactieformulier op www.inspraakpunt.nl/projecten.

Dit is hét moment om gebruik te maken van uw recht op inspraak in de gehele procedure. Benut hem! Meer informatie over de gehele procedure, planning, informatieavonden en adressen vindt u op www.via15.nl.

De Gebiedsvisie

24 april 2008 - Op donderdag 17 april 2008 is de integrale gebiedsvisie van de Stadsregio Arnhem Nijmegen gepresenteerd aan de betrokken gemeenten. In deze gebiedsvisie A15-A12 is de Gebiedsvisie A15 van de gemeenten Duiven en Zevenaar opgenomen. Het gehele document kunt u vinden op de website van de Stadsregio: www.destadsregio.nl.
Deze link opent een PDF-document. Om dit te kunnen bekijken heeft u Adobe Reader nodig.

Uit het persbericht van de Stadsregio:

Tracé
Het tracé van de doortrekking wordt in de gebiedsvisie ontrafeld in drie delen. Voor het traject vanaf knooppunt Ressen tot aan het Pannerdensch Kanaal wordt in de gebiedsvisie gepleit voor een tracé vrijwel parallel aan de spoorlijn van de Betuweroute. Voor het stuk vanaf het Pannerdensch Kanaal tot de A12 is gekozen om de uitgangspunten zoals deze staan beschreven in de gebiedsvisie van Duiven en Zevenaar over te nemen. In de gebiedsvisie van deze twee gemeenten staan twee varianten beschreven. In beide gevallen is het uitgangspunt dat het groene karakter van het gebied behouden en liefst versterkt moet worden. Dat kan door een verdiepte ligging van de snelweg. Voor het deel waarbij het Pannerdensch Kanaal moet worden gekruist is de gebiedsvisie helder. De gezamenlijke voorkeur gaat uit naar een tunnel.

Lees het hele bericht »

Besluitvorming Gebiedsvisie A15

4 april 2008 - Het gemeenschappelijke optrekken van de gemeenten Zevenaar en Duiven op het punt van de oostelijke voorkeursvariant voor het tracé van de A15 tussen Duiven en Zevenaar is van tafel! De gebiedsvisie op zich wordt wel door beide gemeenteraden gedeeld.

Lees meer »

Gezamenlijke commissievergadering en inspreekronde

10 maart 2008 - Bij de inspreekronde in 't Centrum in Babberich was Paul van Heesewijk van stichting Argus A15 de eerste spreker. Hij zette duidelijk en puntsgewijs uiteen waarom Argus A15 niet instemt met de Gebiedsvisie zoals die op 29 januari aan de gemeenteraden gepresenteerd is.

Lees de uitgesproken tekst »

Argus A15 in de pers

4 februari 2008 - Ter gelegenheid van de oprichting van onze stichting Argus A15 stonden we de laatste tijd regelmatig in de krant.
In Hèt Gemeente Nieuws van week 5 een artikel over onze doelstelling, het logo met de vlinder en natuurlijk wat we gaan doen.
In De Gelderlander van zaterdag 26 januari werd vooral aandacht besteed aan de uitslag van onze enquête. U kunt dit artikel en reacties daarop nalezen op de website van De Gelderlander.

Lees het artikel »

Woensdag 30 januari verschenen we met foto en al op de voorpagina van de Liemers Lantaren. Onderstaand interview en foto zijn gemaakt door Susan Swaters.

Argus A15 kijkt kritisch naar doortrekking snelweg

Door Susan Swaters

ZEVENAAR – Louter schoppen willen ze allerminst. Wél wil de nieuwe stichting Argus A15 namens 1.500 gezinnen in Zevenaar-West met een kritische en actieve blik de procesgang rond de doortrekking van de A15 volgen. "Wij willen optimaal gebruik maken van de inspraakmogelijkheden", vertellen de bestuursleden Paul van Heesewijk, Francis Bax, Joost Boersma, Philip van Zuilekom en Hans Sluiter.

Dat is hard nodig vinden de vijf belangenbehartigers. "Als we alle stukken lezen krijgen we het idee dat er vooraf al een standpunt is ingenomen en dat daar naar toe gewerkt wordt. Dat zie je aan de gebiedsvisie. Dan loop je achter de feiten aan. De lokale politiek moet er voor de burgers staan en niet koste wat het kost de doortrekking van de A15 er doorheen drukken." Voorzitter Paul van Heesewijk is duidelijk. Voor hem zijn nut en noodzaak van de aanleg van de A15 allerminst een gepasseerd station. Vijftig procent van de inwoners van de wijken Roodwilligen, Heerenmäten en Methen is het met hem eens blijkt uit een door Argus A15 gehouden enquête. "Wij vinden dat eerst gekeken moet worden naar verbreding van bestaande wegen (de A50, de A12 en de N325/A325), het beter benutten van de capaciteit van de Betuweroute en dat het openbaar vervoer in de regio geoptimaliseerd wordt, alvorens sprake kan zijn van een doortrekking van de A15," legt Francis Bax uit.
Mocht de doortrekking toch doorgang vinden, dan wil Argus A15 zoveel mogelijk invloed uitoefenen op tracékeuze en noodzakelijke voorzieningen. Francis Bax: "Zeventig procent van Zevenaar-West is tegen een tracé tussen Zevenaar en Duiven en meer dan negentig procent is tegen de oostelijke variant. Wij hebben ons als doel gesteld om de leefbaarheid en de kwaliteit van de leefomgeving voor de bewoners van Zevenaar te behouden bij de doortrekking van de A15 tussen Duiven en Zevenaar en alle gevolgen daarvan."
Zelf woont Francis Bax aan de rand van Roodwilligen. Nu nog helemaal vrij, maar als de oostelijke variant werkelijkheid wordt, krijgt ze zo ongeveer de A15 in haar achtertuin.
"Niemand wil dat natuurlijk. Denk aan de fijnstof en de geluidsoverlast. Ook voor honderden gezinnen verderop in de wijk. Maar wij vinden het, los van de twijfels die we hebben over het nut van de doortrekking, een funeste ontwikkeling voor heel Zevenaar. Straks zijn we helemaal ingesloten tussen de A15, A12 en de Betuwelijn. Ook de nieuwbouwwijken Reisenakker en Groot-Holthuizen liggen er vast tegenaan. En dan hebben we het nog niet over de aansluiting van de A15 op de Arnhemseweg. Dat leidt tot veel extra verkeer. Daarom zullen we in woord en daad onze uitgangspunten uitdragen en verdedigen bij alle instanties die bij de plannen over de eventuele doortrekking van de A15 en de gevolgen daarvan zijn betrokken: gemeenten, stadsregio Arnhem Nijmegen, provincie Gelderland en ministerie. Heel concreet voor de korte termijn betekent dat, dat we in gesprek gaan met gemeenteraadsleden omtrent de Gebiedsvisie A15 van Zevenaar en Duiven en dat we inspreken op de Startnotitie van Projectbureau ViA15," besluit Paul van Heesewijk.

Forum Gebiedsvisie A15

4 februari 2008 - Het forum Gebiedsvisie op de websites van de gemeenten is per 1 februari gesloten. Dit heeft de Communicatieadviseur van de gemeente Duiven mij laten weten.
De reacties die op het forum werden gegeven, zijn als input gebruikt voor de concept-gebiedsvisie van Duiven en Zevenaar.
Te zijner tijd wordt er nog een keer gelegenheid gegeven tot het geven van reacties, maar dan niet via het forum. Meer daarover in de volgende nieuwsbrief van de gemeenten, die eind februari verschijnt.
We houden u op de hoogte!

Resultaten van de Argus A15 enquête

20 januari 2008 - Vanaf 1 december hebben vrijwilligers van Argus A15 bijna 1500 enquêteformulieren verspreid over alle woningen van de Zevenaarse wijken Roodwilligen, Heerenmäten en Methen.
Het doel van deze enquête was om de mening van de bewoners over het eventueel doortrekken van de A15 zichtbaar te maken en om duidelijk te maken hoe breed ons draagvlak is.

Naar de resultaten »

Forum Gebiedsvisie A15 weer geopend

10 januari 2008 - Het gezamelijke forum van de gemeenten Zevenaar en Duiven waar bewoners hun mening kunnen geven over de gebiedsvisie is weer geopend.

Naar het forum »