Nieuws 2007

Bewonersenquête over gebiedsvisie A15

Van 1 tot 6 december valt bij de bewoners van de Zevenaarse wijken Roodwilligen, Heerenmäten en Methen een brief van Argus A15 in de bus met daarbij een vragenlijst.
De bedoeling van deze enquête is om de mening te peilen van de bewoners van Zevenaar-West over de doortrekking van de A15, de in de Gebiedsvisie A15 gepresenteerde oostelijke variant en of men achter de doelstellingen van Argus A15 staat. De vragenlijst wordt vanaf 8 december weer bij de mensen opgehaald. De resultaten worden eind december op deze website geplaatst.

Naar de voorlopige resultaten »

Brief aan gemeenteraad Zevenaar

29 november 2007 - Nu de gebiedsvisie rond de A15 zo snel na de presentatie op 6 november door de colleges van Duiven en Zevenaar is vastgesteld, neemt de zorg en onrust onder de burgers van Zevenaar toe. Deze brief heeft Argus A15 naar de gemeenteraad gestuurd om opheldering te krijgen.

Lees de brief »
Deze link opent een PDF-document. Om dit te kunnen bekijken heeft u Adobe Reader nodig.

Colleges nemen Gebiedsvisie over

14 november 2007 - Onze brief van 11 november 2007 heeft helaas niet het gewenste effect gehad: de colleges van Zevenaar en Duiven nemen toch de gebiedsvisie over, zoals die vorige week dinsdag in Groessen door H+N+S is gepresenteerd.
In een artikeltje in de Gelderlander van 14 november uit wethouder Elfrink zijn twijfels over het draagvlak van Platform A15 Anders.

Lees het artikel »

Groepen willen uitstel besluit A15

Op dinsdag 13 november verscheen naar aanleiding van ons verzoek aan de colleges van Zevenaar en Duiven, om het vaststellen van de concept-gebiedsvisie uit te stellen, een artikel in de Gelderlander onder de kop "Groepen willen uitstel besluit A15".

Lees het artikel »

Verzoek tot uitstel vaststelling Gebiedsvisie

12 november 2007 - Op donderdag 8 november heeft Argus A15 een bespreking gehad met enkele mensen van Lokaal Belang, Dorpsraad Ooij en SP. We vormen gezamenlijk het Platform A15 Anders; waarschijnlijk sluiten ook nog afgevaardigden uit Groessen hierbij aan. We hebben de gang van zaken rond de presentatie van de gebiedsvisie van 6 november besproken en de procedure die de gemeenten Duiven en Zevenaar gaan volgen.
Dinsdag 13 november gaan de beide colleges de conceptvisie bespreken. Vóór die tijd willen wij onze bezwaren kenbaar maken tegen deze procedure en de conclusie in de gebiedsvisie (het "ideale" oostelijk tracé). Dit doen wij in een brief naar beide colleges; ook de raadsleden krijgen een kopie.

Lees de brief »
Deze link opent een PDF-document. Om dit te kunnen bekijken heeft u Adobe Reader nodig.

Duiven en Zevenaar bij A15 solidair

7 november 2007 - Dat de gemeenteraadsleden van Duiven en Zevenaar zich toch ook enigszins zorgen maken over de A15 bleek in het artikel "Duiven en Zevenaar bij A15 solidair". Helaas waren er op de betreffende avond slechts drie van de 23 Zevenaarse raadsleden aanwezig om de reacties van de bewoners aan te horen!

Lees het artikel »

A15 is nachtmerrie voor Zevenaar

7 november 2007 - Op dinsdag 6 november 2007 werd de concept-gebiedsvisie, zoals die is opgesteld door landschapsarchitectenbureau H+N+S, aan de bewoners van Zevenaar gepresenteerd. Op woensdagochtend meldde De Gelderlander dat er veel bewoners geschokt en kwaad reageerden op het resultaat: een oostelijke variant op het bestuurlijk voorkeurstracé zou het resultaat zijn van de ideeën en wensen die men had ingebracht. Dat de meeste ellende van de A15 zo bij Zevenaar komt te liggen, werd vertaald als "een nachtmerrie voor Zevenaar".

Lees het artikel »

Bewoners tegen doortrekken A15

28 augustus 2007 - Op dinsdag 28 augustus 2007 verscheen in De Gelderlander op de pagina Streek een interview met Francis Bax en Philip van Zuilekom van Werkgroep A15 Zevenaar, de voorloper van Argus A15.

Als de grootste bedreigingen voor met name de westelijke Zevenaarse wijken Roodwilligen, De Methen, Heerenmäten en Ooij sommen we op: "Geluids- en lichtoverlast, luchtverontreiniging, meer uitstoot van fijnstof, ontsierende geluidswallen, een toename van vrachtverkeer dat gevaarlijke stoffen vervoert en een aantasting van de natuur".

Bovendien benadrukken we dat het besluit om de weg aan te leggen nog lang niet genomen is, al wordt dit vaak wel gesuggereerd.

Lees het artikel »