Nieuws

30 augustus 2012

Argus A15 in actie tegen sluiting Griethse Poort

spandoek Sinds vandaag vraagt Argus A15, met het plaatsen van spandoeken onder andere bij de Arnhemseweg, aandacht voor de rampzalige gevolgen van de sluiting van de Griethse Poort bij Zevenaar. Rijkswaterstaat is van plan deze toegangsweg tot de A12 af te sluiten, als onderdeel van het plan voor de doortrekking van de A15. Uit cijfers van Rijkswaterstaat (RWS) in de Trajectnota/MER A15 blijkt dat de sluiting van de op- en afritten ervoor zal zorgen dat 48.000 (!) voertuigen dagelijks via diverse woonwijken een weg zullen zoeken naar de nieuwe A15.

Argus A15 vindt dat de omwonenden al genoeg hebben ingeleverd voor de komst van deze nieuwe snelweg door het fraaie Liemerse landschap. Deskundigen zijn van mening dat de Griethse Poort met een kleine aanpassing zonder problemen - voor het verkeer van en naar Arnhem – kan worden gehandhaafd. RWS weigert echter tot nu toe mee te werken aan een oplossing.

Met deze actie willen we bewoners en de lokale politiek waarschuwen voor wat ons allen boven het hoofd hangt als deze plannen doorgaan. De komende tijd bereiden we samen met hen vervolgacties voor om de druk op de politiek in Den Haag op te voeren om dit dreigend knelpunt eindelijk serieus te nemen.

Lees hier het volledige persbericht.

22 juni 2012

Toelichting Minister op aanbesteding varianten

Vandaag heeft Minister Schultz een brief verstuurd aan de leden van de Tweede Kamer waarin ze aangeeft in te zetten op de zogenaamde 'verlegde en verdiepte variant' voor doortrekking van de A15 tussen Ressen en Zevenaar. Deze variant is een uitwerking van de 'Doortrekking Noord', met een brug over het Pannerdensch Kanaal. De variant neemt een ruimere bocht om Groessen en bovendien wordt geprobeerd om de weg binnen het budget volledig verdiept aan te leggen bij Groessen.

De afgelopen periode bestond er veel onduidelijkheid over de vraag waarom andere oplossingen voor knelpunten in het gebied, zoals de 'Combivariant 2' en een tunnel in plaats van een brug voor de kruising van het Pannerdensch Kanaal door de Minister op voorhand al worden afgewezen. Door middel van zogenaamde 'open aanbestedingen', kunnen marktpartijen immers uitgedaagd worden om binnen budget te zoeken naar creatieve oplossingen voor deze knelpunten. Volgens de Minister leidt dit echter tot vertraging en hogere kosten.

Onlangs bracht een afvaardiging van het bestuur van Argus A15 een bezoek aan projectbureau ViA15, waar wij een toelichting kregen op de oorzaken voor deze meerkosten en vertraging. De aanleiding voor het bezoek van Argus A15 aan het projectbureau was overigens een ánder onderwerp dat ons grote zorgen baart: de sluiting van de bestaande op- en afritten aan de A12 bij Zevenaar. Deze sluiting is gekoppeld aan de doortrekking van de A15 en zal leiden tot enorme verkeersoverlast in Zevenaar. Argus A15 heeft het projectbureau ViA15 verzocht om te onderzoeken of het mogelijk is om de op- en afritten niet tenminste in Westelijke richting open te houden, bijvoorbeeld door de snelheidsbeperking van 100 km/uur op de A12 bij Duiven enkele kilometers te verlengen in de richting van knooppunt Oud-Dijk. Over dit onderwerp leest u binnenkort meer op deze website.

Vertraging en meerkosten open aanbestedingen
We hebben het bezoek aan het projectbureau aangegrepen om een toelichting te vragen op de vertraging en meerkosten die worden genoemd indien geprobeerd zou worden om met open aanbestedingen te komen tot oplossingen voor belangrijke knelpunten op het tracé. Zo hadden we bijvoorbeeld begrepen van de Minister tijdens het AO van 31 mei j.l., dat zowel de 'Combivariant 2' als de nieuwe 'verlegde en verdiepte variant' ruim boven het taakstellend budget vielen en dat beide varianten bekostigd moeten worden uit nog te realiseren aanbestedingsmeevallers. Waarom kost het realiseren van de Combivariant 2 dan zo veel meer tijd en geld?

De belangrijkste reden is dat de naam 'verlegde en misschien verdiepte variant' beter op zijn plaats is voor de nieuwe variant. Zonder de geheel verdiepte ligging blijft deze variant vrijwel binnen het budget en kunnen de voorbereidingen op het Ontwerp Tracé Besluit ongewijzigd worden voortgezet. Als het meezit, dan lukt het om de weg bij Groessen geheel verdiept aan te leggen, lukt dat niet, dan blijft het bij een halfvediepte ligging. De Combivariant 2 valt echter vanwege een langer deel met geheel verdiepte ligging (tussen de Betuwelijn en het reguliere spoor) altijd buiten het taakstellend budget. De procedures van Rijkswaterstaat schrijven in een dergelijk geval voor dat naast de mogelijk te dure variant ook een gedetailleerd ontwerp wordt uitgevraagd dat wél altijd binnen budget valt. De eis om twee gedetailleerde wegontwerpen te maken, met de daarbij behorende ambtelijke en bestuurlijke voorbereidingen, leidt tot de eerdergenoemde vertraging (van ca 2,5 jaar) en meerkosten van tientallen miljoenen euro's.

Het is voor een leek niet mogelijk om in te schatten of de in het vooruitzicht gestelde jarenlange vertraging en de hoge meerkosten als gevolg van het uitvragen van twee ontwerpen realistisch zijn. Wellicht zou ook hier een beroep gedaan kunnen worden op de veel geroemde 'creativiteit van de markt' om binnen kortere tijd met twee ontwerpen te komen.

De politiek is 28 juni tijdens het AO over het MIRT aan zet. Krijgen marktpartijen een kans om met oplossingen te komen voor de knelpunten in het gebied, en accepteren we dan een zekere vertraging en meerkosten? Een andere oplossing is het vrijmaken van het aanvullend benodigde budget voor het realiseren van een tunnel en Combivariant 2. Er is dan geen noodzaak voor de uitvraag van dubbele ontwerpen, dus treedt er geen vertraging op in de ontwerpfase. En als het inderdaad een beetje meezit met de aanbestedingen, dan is het aanvullend budget niet eens nodig.

9 januari 2012

Akkoord gemeenten doortrekking A15 en voorzitterswissel

akkoord Het zal de meeste bezoekers van deze website niet zijn ontgaan dat de betrokken gemeenten een gezamenlijk standpunt hebben ingenomen over een doortrekking van de A15 tussen Ressen en Zevenaar.
Argus A15 blijft tegen een doortrekking. Wij geloven niet dat een doortrekking voldoende oplossing vormt voor de regionale knelpunten. We blijven daarom voorstander van het zogenaamde RegioCombi alternatief, waarbij het bestaande wegennet robuuster wordt gemaakt.
Desondanks zijn we tevreden met het bereikte akkoord tussen de gemeenten Zevenaar, Duiven en Lingewaard.
De belangrijkste onderdelen van het standpunt van de drie gemeenten zijn:

Argus A15 heeft bij de Zevenaarse politiek en bestuur aangedrongen op het nu bereikte akkoord. Als het daadwerkelijk tot een doortrekking van de A15 komt, dan wordt de pijn van de doortrekking zo eerlijk mogelijk verdeeld tussen Duiven, Groessen en Zevenaar. Bovendien zorgen de inpassingsmaatregelen ervoor dat de nadelige effecten van de snelweg voor zover mogelijk worden beperkt.
Eén van de grootste zorgpunten van Argus A15 blijft de beoogde aansluiting van de A15 op de Arnhemseweg/N810. Wanneer de bestaande op- en afritten ‘Griethse Poort’ worden afgesloten, dan heeft dit grote gevolgen voor de verkeersstromen in Zevenaar. Het is daarom van het grootste belang dat tenminste de bestaande op- en afritten in westelijke richting (van en naar Arnhem) gehandhaafd blijven.

Nieuwe voorzitter Argus A15
Na zich vele jaren te hebben ingezet voor de stichting, heeft Paul van Heesewijk de voorzittershamer overgedragen aan bestuurslid Theo van Alst. Paul stond samen met secretaris Francis Bax aan de wieg van Argus A15 en strijdt al sinds het prille begin voor de belangen van de bewoners van Zevenaar bij een eventuele doortrekking van de A15. Tijdens de bestuursvergadering in december hebben wij onze dank uitgesproken voor het vele werk dat Paul in al die jaren heeft verzet. Tegelijkertijd is Theo van Alst benoemd tot voorzitter.
Theo is net als de overige bestuursleden woonachtig in Zevenaar West en heeft in zijn relatief korte tijd als bestuurslid al veel voor de stichting betekend. Vanaf deze plek willen wij nogmaals Paul bedanken voor zijn inzet en feliciteren wij Theo met het voorzitterschap. Argus A15 blijft ook de komende tijd de ontwikkelingen rond de doortrekking van de A15 kritisch voor u volgen.

27 september 2011

Zienswijze op Trajactnota/MER

Argus A15 heeft haar zienswijze op de TN/MER ViA15 ingediend. Na het bestuderen van de TN/MER zijn wij er nog meer dan ooit van overtuigd dat doortrekking van de A15 geen oplossing is voor de slechte bereikbaarheid van de Stadsregio Arnhem Nijmegen. De doortrekking zal vooral zorgen voor een verschuiving van verkeersdrukte. Voor iedere auto die minder rijdt op de PLeyroute, krijgt Zevenaar er twee terug op de Arnhemseweg/N810. De files bij het Velperbroekcircuit en op de A12 tussen de knooppunten Waterberg en Grijsoord worden alleen maar langer. Het is maar de vraag of er nog geld is om deze problemen op te lossen nadat meer dan een miljard euro belastinggeld is gestoken in de doortrekking van de A15.
Naast de gigantische kosten en het beperkte oplossend vermogen voor de bereikbaarheid zal doortrekking van de A15 voor onherstelbare littekens zorgen in het Rijnstrangengebied en de Liemers. Tienduizenden omwonenden moeten lijdzaam toezien hoe natuurgebied en een landelijke omgeving moet wijken voor asfalt. De luchtkwaliteit verslechtert en het zal nooit meer echt stil zijn in Zevenaar, Groessen en Duiven.
Argus A15 pleit voor het 'Regiocombialternatief 1' (RC1). Dit alternatief bestaat uit verbreding van bestaande wegen en een verbetering van het OV. Bovengenoemde knelpunten worden in het RC1 juist wel aangepakt en bovendien blijft het mooie landschap van het Rijnstrangengebied en de Liemers buiten schot.

Helaas is doortrekking van de A15 een prestigeproject geworden voor Gelderse politici. De alternatieven voor doortrekking in de TN/MER worden nauwelijks serieus genomen. In het licht van deze realiteit besteden we in onze zienswijze ook veel aandacht aan de zaken die van belang zijn voor de leefbaarheid voor de inwoners van Zevenaar bij een doortrekking. Lees de volledige zienswijze hier.

30 augustus 2011

Provincie blijft bij 'voorkeursvariant'

N810_verkeersdrukte Vandaag werd bekend dat Gedeputeerde Staten vasthouden aan de afspraken die eerder dit jaar zijn gemaakt met het Rijk en de Stadsregio over de doortrekking van de A15. De plannen houden onder meer in dat het Pannerdensch Kanaal met een brug wordt gekruisd. De Provincie vraagt de Minister verder om rekening te houden met de verkeerstoename tussen Zevenaar en de aansluiting van de A15 met de N810.
Wat Argus A15 betreft is hier maar één oplossing mogelijk: in stand houden van de aansluiting op de A12 bij de 'Griethse Poort'. Meer...

29 augustus 2011

Woordwolk Trajectnota/MER ViA15

Woordwolk TN/MER ViA15 klein Het valt niet mee om de duizenden pagina's rapporten en bijlagen terug te brengen tot de essentie. Argus A15 maakt het u iets makkelijker. De meest gebruikte termen uit het Hoofdrapport samengebracht in een word cloud.

25 augustus 2011

Website vernieuwd

De website van Argus A15 is vernieuwd. De komende tijd werken wij verder aan de site zodat u altijd optimaal bent geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen rond de mogelijke doortrekking van de A15 en de gevolgen voor bewoners van Zevenaar.
Direct al het laatste nieuws over de TrajectNota/MER? Volg ons dan op Twitter.

16 augustus 2011

Trajectnota/MER A15

De Trajectnota/MER A15 is beschikbaar op de site van het Centrum Publieksparticipatie.

23 juni 2011

Persbericht: Doortrekking A15 schijnoplossing voor bereikbaarheid in Stadsregio Arnhem Nijmegen

Minister Melanie Schultz heeft een akkoord bereikt met de Provincie Gelderland en de Stadsregio Arnhem Nijmegen over financiering van de doortrekking van de A15. De Gelderse belastingbetaler draait in dit akkoord op voor een groot deel van de ruim 1 miljard euro die de doortrekking van deze Rijksweg minstens zal gaan kosten. Omwonenden in de Liemers en het Rivierengebied vrezen bovendien dat betere alternatieven voor de doortrekking, zoals het Regio Combi Alternatief, bij voorbaat kansloos zijn.

Politiek stokpaardje
De doortrekking van Rijksweg A15 wordt door bestuurders in Den Haag en de Provincie Gelderland gepresenteerd als zeer belangrijke achterlandverbinding en dé oplossing voor het bereikbaarheidsprobleem van de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Dat is opmerkelijk, want de TrajectNota/MER, waarin kansrijke alternatieven worden onderzocht, is nog niet eens gepubliceerd. De Provincie en het Rijk geven hiermee te kennen dat de doortrekking een politieke aangelegenheid is geworden, ongeacht het werkelijke nut en noodzaak.

Wat zou u doen met 1 miljard voor bereikbaarheid in Gelderland?
Met deze doortrekking is een enorm bedrag gemoeid. Een deel van dat bedrag moet straks zelfs door middel van een tolheffing door automobilisten worden opgebracht. Voor een fractie van dit bedrag is het mogelijk om de capaciteit van bestaande wegen, zoals A12 en A50 te verbeteren en bovendien een broodnodige impuls te geven aan het openbaar vervoer in de regio. In plaats daarvan kiest men ervoor om dit enorme bedrag in een paar kilometer nieuw asfalt te steken.

Doortrekking is schijnoplossing
De doorgetrokken A15 verbindt twee Rijkswegen die nu al behoren tot de drukste wegen van ons land. Het is daarom vrijwel zeker dat op dit dure stukje asfalt direct al nieuwe files zullen ontstaan. Bovendien vrezen bewoners van het gebied een forse toename van sluipverkeer op het onderliggend wegennet. De doortrekking lijkt dus vooral bestaande problemen te verplaatsen in plaats van daarvoor een robuuste oplossing te bieden.

Koehandel ten koste van bewoners
Bewoners van het gebied, verenigd in het Musketiersoverleg, maken zich niet alleen zorgen over nieuwe opstoppingen en sluipverkeer als gevolg van deze weg. De plannen zijn bovendien in strijd met de eisen die omliggende gemeenten hebben neergelegd in hun gebiedsvisie. De beoogde brug over het Pannerdensch Kanaal in natuurgebied "De Rijnstrangen" en de slechts half-verdiepte ligging tussen Duiven en Zevenaar zullen leiden tot onherstelbare schade aan de leefomgeving.
Bewonersgroeperingen volgen de verdere ontwikkelingen kritisch en zullen ervoor waken dat gemeenten zich houden aan toezeggingen die zijn gedaan aan bewoners. In deze tijden van financiële krapte is het voor gemeenten verleidelijk om concessies te doen aan de leefbaarheid in ruil voor een bedrijventerrein of een paar nieuwe op- en afritten.

10 maart 2011

Briefwisseling minister Schultz van Haegen

Op 31 december 2010 hebben we een brief gestuurd aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu, zie onder. Tot onze verrassing kregen we vrij vlot, op 23 februari om precies te zijn, al een uitgebreide reactie van haar op onze zorgen over de geloofwaardigheid van het participatieproces, aandacht voor de leefbaarheid enzovoort. U kunt de brief hier lezen.
Bijzonder opmerkelijk in deze brief zijn de twee balpenlijnen die door een stukje tekst gehaald zijn. Die tekst luidt: "Indien nodig en mogelijk zal de Minister ook een uitspraak doen over de oeververbinding over het Pannerdensch kanaal."
Natuurlijk hebben we de minister in een tweede brief hierover om opheldering gevraagd; we wachten haar antwoord vol spanning af!

Lees het antwoord van de minister »
Lees de tweede brief aan de minister »

22 februari 2011

Verkiezing voor de Provinciale Staten

Ter gelegenheid van de naderende verkiezing voor de Provinciale Staten, hebben we een Nieuwsbrief gemaakt. Hierin hebben we voor u de standpunten van de deelnemende politieke partijen op een rijtje gezet voor zover deze betrekking hebben op de eventuele doortrekking van de A15 en andere mogelijke oplossingen voor het mobiliteitsprobleem.
Hoewel u hierin misschien een zekere voorkeur van onze kant voor bepaalde partijen meent te kunnen lezen, is het niet onze bedoeling een stemadvies te geven. Voor de volledige en letterlijke programma's van de partijen verwijzen we naar de desbetreffende websites, die gemakshalve bij iedere partij vermeld zijn.

Lees de Nieuwsbrief »

20 februari 2011

In de krant

Op 17 februari 2011 heeft de secretaris van Argus A15, Francis Bax, een kritische brief naar de redactie van de Gelderlander gestuurd. Het gebeurt regelmatig dat berichten met betrekking tot de A15 niet in onze Liemerse editie verschijnen. Frank Bolder belooft in zijn artikel op 19 februari beterschap.

Lees de brief »

Krijg ik last van de A15?

Volg ons op: Volg ons op Twitter

Hulp gezocht

Stichting Argus A15
Contact:
info@argus-a15.nl