Brief aan de raadsleden - 19 juni 2008

Geachte raadsleden,

Met verbazing was ik gisteravond getuige van uw tevredenheid met de aanpassingen in de Gebiedsvisie A15-A12 van de Stadsregio Arnhem Nijmegen.
Gistermiddag hebben wij het document "Beoordeling tekstvoorstellen gebiedsvisie" ontvangen. Daarin staat niet aangegeven dat de zinsnede op pag.41 van de gebiedsvisie "De gebiedsvisie Duiven-Zevenaar kiest voor de oostvariant" moet komen te vervallen. Dus niet in het voorstel van Zevenaar en niet in de beoordeling!
Blijkbaar denkt Zevenaar dat met het toegevoegde voorbehoud op pag.63 alles duidelijk is. Toch zouden wij er geruster op zijn als alle toespelingen op een voorkeur voor de oostvariant uit de Gebiedsvisie zou verdwijnen. In de bijlage stuur ik u het document met door ons voorgestelde wijzigingen.
Mogelijk bevat het document "Beoordeling..." niet alle doorgevoerde wijzigingen. In dat geval hopen we dat deze bijdrage van onze kant al verwerkt is.
Gebleken is, dat ook de verwoording van het raadsbesluit inzake het loslaten van de voorkeur voor de oostvariant, niet overal goed begrepen wordt. Een slechts voor één uitleg mogelijke verwoording lijkt ons dan ook zeer gewenst.

Met vriendelijke groeten,

Francis Bax
secretaris Argus A15

Bijlage: BEOORDELING TEKSTVOORSTELLEN GEBIEDSVISIE met opmerkingen van Argus A15

Voorstellen Zevenaar:

Voorwoord
De zinsnede "Op andere delen tot en met spelen minder van dit soort grote vragen" vervangen door: "Naast deze vragen gaat het ook om zaken als …."
Beoordeling: letterlijk overnemen

Pagina 40
Aan de tekst onder het plaatje oostelijk toevoegen "de genoemde verkeersintensiteit van 46.000 mvt/etmaal is indicatief en berust op aannames. De trajectnota MER zal hierover nader uitsluitsel moeten gaan geven."
Beoordeling: overnemen en "berust op aannames" laten vervallen (dit geeft indicatie al aan).

Pagina 41
- de 5de zin: "De middenvariant….gasleidingen" laten vervallen.
Beoordeling: letterlijk overnemen
Let op! De volgende zin "De gebiedsvisie Duiven-Zevenaar kiest voor de oostvariant" is dus blijven staan! Deze moet vervallen!

Pagina 63
- de 1e zin: "Duiven en Zevenaar. Voor dit gebied is eerder een gebiedsvisie opgesteld" vervangen door: "Voor dit gebied is door de gemeente Duiven en Zevenaar gezamenlijk de Gebiedsvsie A15 (Studie naar de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied tussen Duiven, Zevenaar, A12 en Pannerdensch Kanaal bij doortrekking van de A15) opgesteld. Deze gebiedsvisie is op 26 maart 2008 door de gemeenteraden van Duiven en Zevenaar vastgesteld, waarbij de gemeenteraad van Zevenaar een voorbehoud heeft gemaakt voor wat betreft de in de visie opgenomen oostelijke variant. De gemeenteraad van Zevenaar heeft uitdrukkelijk aangegeven dat de oostelijke variant en de middenvariant uit 1996 eerst volledig onderzocht moeten worden in de MER. Aan de hand van de resultaten van dat onderzoek wil de gemeenteraad van Zevenaar afwegen welke variant als voorkeursvariant kan gelden"
Beoordeling: letterlijk overnemen

- de zin: "De gebiedsvisie Duiven-Zevenaar wordt in de voorliggende studie onderschreven" vervangen door: "Deze gebiedsvisie wordt in de voorliggende visie als integraal onderdeel van de voorliggende gebiedsvisie beschouwd".
Beoordeling: letterlijk overnemen
Dan volgt:"Door het lint en omgeving als uitgangspunt voor de visie te nemen ligt het voor de hand te kiezen voor een ligging van de A15 aan de oostzijde, verder van Groessen af en Helhoek sparend". Ook deze zin is door Zevenaar en Stadsregio gespaard maar moet er o.i. uit!
- De tekst vanaf "Daarbij worden wel randvoorwaarden.... tot en met het laatste aandachtsbolletje" vervangen door: "De oostelijke variant is echter uitdrukkelijk gekoppeld aan de wijze van inpassing. Ten aanzien van de inpassing geldt een aantal harde randvoorwaarden die onlosmakelijk zijn verbonden aan de oostelijke variant als voorkeurstracé: ook dit moet eruit!

Beoordeling: letterlijk overnemen

Pagina 65
Toevoegen "In Zevenaar wordt momenteel in nauwe samenwerking met de Stadsregio gewerkt aan de planvorming voor de Regiopoort Zevenaar ten oosten van Zevenaar. Hier vinden diverse ruimtelijke ontwikkelingen plaats zoals de aanleg van een nieuw bedrijventerrein (7Poort), de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk (Groot Holthuizen) en de ontwikkeling van een station en transferium. Deze ontwikkelingen zullen de toegangspoort van de Stadsregio langs de A12 eveneens gaan markeren"
Aanpassen kaart
Vorenstaande ook op de kaart op pagina 66/67 duiden.
Beoordeling: tekst opnemen in laatste alinea en in kaart "presentatie Zevenaar Oost" aangeven

Pagina 67
In de tekening gaat de tunnel van de A15 direct over in een verdiepte ligging. Dit is onjuist. Eerst ter hoogte van Groessen daalt de A15 om de Betuweroute te kruisen. Tekening aanpassen.
Beoordeling: letterlijk overnemen

Pag. 79
Opmerking: over de inrichting van de strook langs Zevenaar West. Hierover is nauwelijks discussie geweest. O.i. is hier geen "robuust groen raamwerk" nodig als de weg wordt aangelegd als "ware hij er niet" (uitspraak wethouder). Bewoners hebben aangegeven juist de weidse openheid te waarderen met de koeien in de wei. Eventueel een wandelpad door de weilanden door volstaat.

Pagina 81
De laatste zin "Vanuit ruimtelijke tot en met bundeling van wegen…." vervangen door: "Vanuit ruimtelijke invalshoek moet gestreefd worden naar een bundeling van deze infrastructuurlijnen zodat de continuïteit van het wegprofiel en het beeld op het open landelijk gebied aan de noordzijde gehandhaafd wordt".
Beoordeling: letterlijk overnemen

Literatuurlijst
Verander bij gebiedsvisie A15 van gemeenten Duiven en Zevenaar 2007 in 2008.
Beoordeling: letterlijk overnemen
De raad van Lingewaard heeft gebiedsvisie vastgesteld dus geen nieuwe tekstvoorstellen.

Voorstellen Duiven:

Pagina 23
Verander 28 in "Mogelijke uitbreiding Duiven Plakse Weide"
Verander 31 in "Mogelijk glastuinbouwconcentratie Groessen"
Beoordeling: letterlijk overnemen

Pagina 41
Laatste plaatje. Hier buigt de A15 tracévariant terug over gasleiding heen. Dit is niet juist (pagina 45 is wel juist ingetekend)
Beoordeling: aanpassen

Pagina 63
Zie opmerkingen bij Zevenaar

Voorstellen Nijmegen:

Pagina 61
Men vindt dat hoogteligging A325 ten opzichte van A15 meer onderbouwing behoeft.
Beoordeling: verander zin "Daarbij verdient het de voorkeur om de A15….laten kruisen" in " Onderzocht dient te worden of hoogteligging van de A15 en A325 bij hun kruising omgekeerd zou kunnen worden"

Pagina 74
Men vindt het nog niet nodig om in oksel A15 - A325 kantoren weer te geven.
Beoordeling: tekening niet aanpassen tekst geeft echter duidelijk weer dat dit mogelijk een ontwikkeling op langere termijn is dit verder benadrukken door "kan" te vervangen met "zou kunnen"

Voorstel Gelderse Milieufederatie:

Verzoek Gebiedsvisie A15-A12 uit te breiden met een gebiedsvisie A50-A12-Pleyroute
Beoordeling: niet overnemen. Stadsregio heeft voorkeursalternatief uitgewerkt en doet dat niet voor andere varianten.

Kan iemand ons uitleggen wat het verschil is tussen een Regionaal Opstap Punt (pag.57) en een Rail Overslag Punt (pag.73)? Hartelijk dank.