6 december 2018

Europees hof van justitie laat weinig heel van Nederlands stikstofbeleid. Streep door rekening doortrekking A15 of storm in glas water?

Op 7 november kwam het Europees Hof van Justitie met een arrest waarin het antwoord gaf op vragen van de Nederlandse Raad van State over het Nederlands stikstofbeleid. De uitspraak van het Europese Hof heeft mogelijk verregaande consequenties voor grote projecten in Nederland, waaronder de doortrekking van de A15. De media pakten dan ook groots uit met alarmerende koppen die suggereerden dat dit wel eens de nagel aan de doodskist kon zijn van de doortrekking en talloze andere ontwikkelingen. De daaropvolgende reacties van politiek en bestuurders waren evenzo voorspelbaar: men was er als de kippen bij om de uitspraak weg te zetten als een kleine, betekenisloze rimpeling in het verder soepel lopende traject naar de openstelling in 2022-2024. Vooral bedenkelijk was de uitspraak van de Gelderse commissaris van de Koning, die het blijkbaar niet nodig vond om het verdere juridische traject af te wachten door te verklaren dat ”die weg er wel komt”
Van een provincie die al jarenlang bezig is een bestuurlijk wenselijke uitkomst door te drukken, hoeft blijkbaar geen terughoudendheid of eerbied voor de scheiding der machten verwacht te worden. Maar wat zijn nu echt de gevolgen van de uitspraak van het Europese Hof voor de doortrekking van de A15? Hoe gaat het juridische traject verder, en wanneer komt er duidelijkheid over het tracébesluit?
Lees verder....

22 decembter 2015

Zienswijze Ontwerp Tracébesluit

Argus A15 heeft een zienswijze ingediend op het Ontwerp Tracébesluit (OTB). Wij vinden dat de besluitvorming in de aanloop naar dit OTB niet transparant en zorgvuldig is geweest. Als gevolg hiervan is er nu een OTB uitgewerkt voor een variant die noch de meest kosteneffectieve, noch de minst schadelijke is. In de zienswijze lichten wij toe welke onderdelen van het OTB en de voorafgaande besluitvorming tekort schieten.

2 september 2015

Geen steun voor afsluiting van de wijken Heerenmäten en Roodwilligen van de Arnhemsweg

Bewoners hebben tijdens de informatieve raadsbijeenkomst op 1 september massaal hun zorgen geuit over de door de gemeente onderzochte varianten waarin de wijken Heerenmäten en Roodwilligen niet langer zijn aangesloten op de Arnhemseweg

Afsluiting van de baan
Tijdens de bijeenkomst bleek dat zowel het college als de gemeenteraadsleden inzien dat een afsluiting van de wijken met name slecht uitpakt voor de wijk Heerenmäten waar er voor de afsluiting geen andere ontsluiting in de plaats zou komen. Uit de presentaties bleek dat verkeer in de wijk ver zou moeten omrijden door straten die daarvoor volstrekt ongeschikt zijn. Dit leidt tot extra geluidsoverlast, fijnstof en onveiligheid in de wijk. Een afsluiting van Heerenmäten is daarmee simpelweg onaanvaardbaar.

Rondweg zorgt voor sterke vermindering van verkeer op Arnhemseweg
In tegenstelling tot eerdere onderzoeken, bleek uit de presentaties dat een Noordelijke rondweg wel degelijk tot een forse vermindering van het verkeer over de Arnhemseweg kan leiden. Door verkeer uit wijken als Roodwilligen, Stegeslag en Lentemorgen zo veel mogelijk te verleiden om van de rondweg gebruik te maken zullen naar verwachting ruim 8.000 voertuigen per etmaal over de rondweg rijden. Dat zijn vermeden voertuigbewegingen over de Arnhemseweg. In de varianten die de gemeente heeft doorgerekend is daarbij een verbreding van de Arnhemsweg naar 2x2 rijbanen nog altijd noodzakelijk, maar áls het lukt om het aantal voertuigen nog iets verder terug te brengen, dan zou dat mogelijk zelfs niet meer nodig zijn. Daarbij valt te denken aan een verbod voor vrachtverkeer op de Arnhemseweg of het verder aantrekkelijk maken voor verkeer uit het Oosten en het centrum van Zevenaar om de Arnhemsweg te mijden.

Het is spijtig dat de commotie die is ontstaan over de afsluiting van de wijken Heerenmäten en Roodwilligen het goede nieuws over de effecten van een rondweg overschaduwde. De tijd om dit soort maatregelen op te nemen in het Ruimtelijk Kwaliteitskader is nog maar kort. Wij roepen de politiek op om een duidelijke en haalbare keuze te maken voor een optie die beter is dan het huidige "referentiescenario" en daarmee het belang van een grote meerderheid van de inwoners het beste dient.

28 augustus 2015

Wel een Noordelijke rondweg, geen afsluiting van Roodwilligen en Heerenmäten

De gemeente heeft drie varianten gepresenteerd voor de realisatie van een Noordelijke rondweg om de belasting van de Arnhemseweg te verminderen wanneer de A15 wordt doorgetrokken. Helaas is in alle drie deze varianten uitgegaan van een ontkoppeling van de Arnhemseweg met de wijken Heerenmäten en Roodwilligen. Deze ontkoppeling pakt met name voor de wijk Heerenmäten zeer slecht uit.

Hoe kwamen de varianten tot stand?
Argus A15 heeft zich voor de zomer samen met andere partijen sterk gemaakt voor een Noordelijke rondweg. Uit de onderzoeken bij de varianten blijkt dat een rondweg in belangrijke mate kan bijdragen aan een reductie van het verkeer op de Arnhemseweg. Door de wijken Stegeslag en Roodwilligen direct aan te sluiten op deze rondweg ontstaat een kortere route naar de A15 voor de bewoners van deze wijken en neemt de drukte op wegen elders af. Tot zover het goede nieuws.

Eén van de te onderzoeken opties naast de rondweg was de ontkoppeling van Arnhemseweg met de wijken Heerenmäten en Roodwilligen. Argus A15 is nooit voorstander geweest van deze optie. Tot onze grote verbazing is deze optie nu echter in alle varianten opgenomen.
Een rondweg vormt op zich al voldoende ontlasting voor de Arnhemseweg. Bovendien betekent afkoppeling van de Heerenmäten alleen maar dat er meer voertuigkilometers gemaakt gaan worden op plekken die daar niet op zijn ingericht. Op de Arnhemseweg rijdt er niet één auto minder om. Sterker nog, ter hoogte van de wijk Altbroek zal het juist drukker worden op de Arnhemseweg.

Wat zijn de gevolgen van een ontkoppeling precies?
Verkeer vanuit de Heerenmäten zou moeten omrijden over een woonerf (Spinet e.o.) naar de enig overblijvende uitgang nabij het Liemers College. Uit de onderzoeken blijkt dat de verkeershoeveelheden enorm toenemen op de smalle doorgaande straten in die wijk. Op sommige plekken vindt zelfs een verviervoudiging van het verkeer plaats. Het zal duidelijk zijn dat de smalle klinkerwegen met veel bochten en verkeersdrempels daar niet op berekend zijn. Met als gevolg een forse toename van geluid, fijnstof en verslechtering van de veiligheid. Maar er zijn ook andere effecten die in de huidige onderzoeken nog niet zijn meegenomen. Denk daarbij aan de aanrijtijd van ambulances bij calamiteiten en de verslechtering van de bereikbaarheid van veel bewoners.
Voor de wijk Roodwilligen zijn de effecten minder groot. De wijk heeft momenteel één ontsluiting. Door die te verleggen naar het midden van de wijk ontstaat via de nieuwe rondweg een snellere uitvalsweg voor de bewoners. Uiteraard dient een dergelijke oplossing in nauwe samenspraak met omwonenden plaats te vinden. Afwikkeling van verkeer vanuit Roodwilligen door de wijk Stegeslag zou volstrekt onaanvaardbaar zijn. Niet in de laatste plaats omdat bewoners van nu nog rustige straten in Stegeslag dan van de één op de andere dag aan een drukke doorgaande weg zouden wonen. Bovendien is de omweg naar de A15 voor bewoners van Roodwilligen dan zodanig groot, dat alleen al omwille van de enorme toename van de voertuigkilometers door Zevenaar deze optie ondenkbaar is.

Wat vragen wij?
Wij vragen de politiek het volgende: Vandaag hebben wij dmv een brief bewoners van de wijk Heerenmäten geïnformeerd over ons standpunt over de ontsluitingsvarianten. Uit de eerste reacties blijkt dat veel bewoners onze zorgen delen. Tijdens een informatieve raadsbijeenkomst op 1 september zal meer informatie worden gegeven over deze plannen. Het onderwerp staat daarnaast op de agenda van de Raadscommissie Ruimte van 9 september. In de brief van de gemeente vindt u meer informatie over deze bijeenkomsten.

Krijg ik last van de A15?

Volg ons op: Volg ons op Twitter

Hulp gezocht

Stichting Argus A15
Contact:
info@argus-a15.nl